021-66682229

لیست قیمت کولر گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس

قیمت کولر گازی تکامسه TECAMSEH به شرح زیر می باشد:

  • کولرهای گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس می باشد.
  • کولر گازی تکامسه دارای ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور و ۱۸ ماه الباقی قطعات طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • نصب رایگان و ۵ متر عایق و لوله رایگان در سراسر کشور تحت پوشش شرکت هماهنگ سرویس می باشد.

 

ردیفقیمت کولر گازی تکامسه مدلظرفیتقیمت (ریال(مشاهده تخفیفات روزانه!
۱اسپلیت سرد و گرم ۱۰۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۱۰۰۰۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲اسپلیت سرد و گرم۱۳۰۰۰  با کلاس انرژی T1 -A۱۳۰۰۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۱۹۰۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۲۵۰۰۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A۳۲۰۰۰۴۹,۱۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3۱۹۰۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3۲۵۰۰۰۳۹,۴۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3۳۲۰۰۰۴۹,۱۵۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۹ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۱۳۰۰۰ ۳۰,۷۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۰ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۱۹۰۰۰ ۴۰,۹۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۱ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۲۵۰۰۰ ۴۹,۲۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۲ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر ۳۲۰۰۰ ۶۷,۸۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
  • این کولر ها در دو نوع تروپیکال و معمولی ارائه میشود. سری های تروپیکال برای دماهای بالای ۴۲ درجه پیشنهاد میشود که دارای برچسب انرژی B می باشند اما سری های معمولی با برچسب انرژی A می باشند.
  • کولر های گازی تکامسه دارای نصب رایگان به همراه ۵ متر عایق و لوله رایگان می باشند.