021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECH ELECTRIC با گارانتی بدر تک الکتریک

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – ایستاده سرد

BTFSULTERATOROPIKAL36CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۷۸,۴۰۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ – پیستونی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPIKAL48CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۹۷,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۴۸۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPIKAL60CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۱۰۶,۸۲۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۶۰۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – ایستاده سرد و گرم 

BTFSULTERATOROPICAL36HT3

کولر گازی سرد و گرم

۸۹,۳۰۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL48HT3

کولر گازی سرد و گرم

۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۴۸۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL60HT3

کولر گازی سرد و گرم

۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۶۰۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL96HT3

کولر گازی سرد و گرم

۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۹۶۰۰۰ – اسکرال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – تک پانل سرد و گرم اینورتر

BTSSUPER09HR

کولر گازی تک پانل

۳۶,۶۰۰,۰۰۰اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 9000 – super با Wi-Fi۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER12HR

کولر گازی تک پانل

۴۰,۳۰۰,۰۰۰اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 12000 – super با Wi-Fi۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER18HR

کولر گازی تک پانل

۵۲,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 18000 – super با Wi-Fi۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER24HR

کولر گازی تک پانل

۶۸,۱۰۰,۰۰۰اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 24000 – super با Wi-Fi۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER30HR

کولر گازی تک پانل

۸۰,۲۷۰,۰۰۰اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 30000 – super با Wi-Fi۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER30HR

کولر گازی تک پانل

۰,۰۰۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – پرتابل سرد و گرم

روتاری۱۹,۸۰۰,۰۰۰کولر گازی پرتابل سرد و گرم تک الکتریک – ۱۲۰۰۰ – روتاری۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – پنجره ای سرد حاره ای

BTWSTORM18CT3P

کولر گازی پنجره ای

۲۴,۳۰۰,۰۰۰کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای – ۱۸۰۰۰ – پیستونی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTWSTORM24CT3P

کولر گازی پنجره ای

۲۷,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای – ۲۴۰۰۰ – پیستونی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECKELECTERIC – تک پانل سرد حاره ای

BTSULTERATOROPICAL12CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۲۴,۳۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۱۲۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL19CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۳۸,۴۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۱۹۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL24CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۴۸,۶۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۲۴۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL32CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۶۰,۸۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۳۲۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL36CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۶۴,۷۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۳۶۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک TECKELECTERIC

BTSMASTER09HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۲۷,۳۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 9000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER12HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۳۱,۵۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 12000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER18HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۴۱,۸۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 18000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER24HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۵۱,۵۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 24000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER30HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۶۴,۳۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 30000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BTSPOWER36HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۸۳,۵۰۰,۰۰۰اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 36000 – مدل Comfort – گرید A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی تک الکتریک TECKELECTERICدر انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی تک الکتریک TECKELECTERIC موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

کولر گازی تایتان ال جی Titan LG اورجینال اصل با ده سال گارانتی کمپرسور

کولر گازی تایتان ال جی

کولر گازی تایتان ال جی Titan LG پر فروش ترین کولر ال جی در سالیان گذشته می باشد. این محصول به قدری در میان کاربران از محبوبیت برخوردار است که کمپانی ال جی تصمیم به آپدیت این محصول در این چند سال گرفته و اخیرا سری های اینورتر دار این اسپلیت را نیز تحت عنوان تایتان اینورتر و تایتان پلاس و اسمارت اینورتر به بازار عرضه نموده است.

اسپلیت تایتان از سال ۲۰۱۰ تولید و وارد بازار ایران شد و با توجه به اصالت کره ای که این محصول دارد کماکان در ردیف بهترین اسپلیت های بدون اینورتر در بازار ایران به شمار می رود و تماما ساخت کره می باشد.

از ویژگی های این اسپلیت می توان به مشخصه های زیر اشاره کرد:

  1. ساخت کره
  2. قدرت پرتاب باد فق العاده زیاد (۱۰ متر)
  3. موجود در ظرفیت های ۹۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰
  4. فیلترهای چندگانه (پلاسما، ضد آلرژی، ضد آنفولانزا H۱N۱)
  5. مدلهای ۱۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ مناسب کارکرد در مناطق حاره ای (شرایط دمایی ۵۴ درجه سانتیگراد و رطوبت بالا)
  6. راندمان بهتر دستگاه به دلیل کاهش تعداد فین ها به ۱۴ فین در هر اینچ
  7. دارای ۵ سال ضمانت کمپر سور

در جدول زیر می توان اطلاعات مربوط به کولر گازی تایتان ال جی را بررسی کرد:

این مشخصات شامل ظرفیت گرمایشی و سرمایشی، مصرف برق، سایز لوله رفت و برگشت، ابعاد و وزن دستگاه داخلی/بیرونی و حداکثر طول لوله کشی مجاز می باشد.

 

جدول مشخصات فنی تایتان ال جی Titan LG

جدول مشخصات فنی تایتان ال جی Titan LG

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG در انواع پرتابل، ایستاده، پنجره ای، روتاری، اینورتر، حاره ای، پیستونی شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست قیمت کولر های گازی ال جی LG موجود، لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به کولر گازی و اسپلیت در فروشگاه کالای اصل  تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!