021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ایرجت Air Jet طرح جدید و قدیم صنعتی و تجاری

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

لیست قیمت پرده هوای ایرجت به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM

FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۲,۷۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۶,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۸,۰۷۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۲,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۵,۰۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۶,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM-NEW

FM4009 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۷,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۸,۸۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۲,۹۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۵,۷۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۷,۲۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM-CWL

FM-4009CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4010CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۷,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4012CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۸,۸۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4015CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۲,۹۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4018CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۵,۷۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4020CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۷,۲۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – کابین لوکس سری  FM

FM4009 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۵,۲۷۲,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۶,۳۶۴,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۸,۹۳۸,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۴,۷۸۸,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۶,۱۱۴,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۹,۳۱۲,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری رنگیFM

FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۴,۸۱۰,۴۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۲۴۹,۷۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۸,۲۰۸,۰۸۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۹,۲۴۶,۲۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۳,۶۳۸,۵۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۶,۶۷۳,۲۴۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۸,۲۷۰,۴۴۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری رنگی FM-NEW

FM4009 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۸,۴۸۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۹,۶۳۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۰,۷۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۵,۲۴۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۸,۲۹۷,۵۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۹,۹۴۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری استیل FM
FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۲۷۸,۸۰۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۱,۹۵۴,۲۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۳,۱۷۳,۹۲۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۴,۴۹۵,۲۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۰,۰۸۵,۴۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۳,۹۴۷,۷۶۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۵,۹۸۰,۵۶۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET –  سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET تک فاز

RM4010 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۸,۵۰۷,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه


لیست قیمت پرده هوای ایرجت
AIRJET

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

۷۰S

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰S

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰HV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰HV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰IHV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰IHV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰WSH

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز – صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰WSH

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰SEP

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰SEP

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری فروشگاهی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
INS-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت صنعتی – اینورتر دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت هوای تازه ایرجت AIRJET

FAR90

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰هوای تازه ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پنکه آبی ایرجت AIRJET

WF-655

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پنکه آبی ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت پرده هوای ایرجت از برندهای مطرح و معتبر بازار ایران شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست پرده هوای موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم پرده هوا در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

قیمت پرده هوا در انواع بی اثر، کویل دار و المنت دار با گارانتی دو ساله

قیمت پرده هوا

در انواع خانگی، اداری و تجاری و صنعتی در مرکز تخصصی پرده هوای ایران:

جهت مشاهده تصاویر هر محصول و مشخصات فنی آن بر روی لینک آن محصول کلیک کنید:

فروشگاه اینترنتی کالای اصل

نرم افزار اعلام قیمت آنلاین Android

فروشگاه اینترنتی کالای اصل

نرم افزار اعلام قیمت آنلاین IOS

در اینستاگرام به ما بپیوندیددر تلگرام به ما بپیوندید

 

الف – قیمت پرده هوای اداری و تجاری و فروشگاهی FM40 مدل L/Y

 • قیمت پرده هوا ساده بی اثر با کابین معمولی و کابین لوکس:
ردیفشرح کالامدلقیمت رنگ سفید(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4009-L/Y۱۰،۸۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4010-L/Y۱۱،۴۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4012-L/Y۱۲،۰۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4015-L/Y۱۴،۸۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4018-L/Y۱۶،۷۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین معمولیFM4020-L/Y۱۷،۷۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4009-L/Y-new ۱۱،۲۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4010-L/Y-new۱۱،۹۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4012-L/Y-new ۱۲،۵۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4015-L/Y-new ۱۵،۳۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۱قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4018-L/Y-new۱۷،۱۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۲قیمت پرده هوا ی ساده بی اثر با کابین لوکسFM4020-L/Y-new ۱۸،۱۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۳ هوای تازهPaperCore Far90 ۵،۲۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
 ۱۴پنکه آبیWF-655(Misting Fan)۹،۸۴۰،۰۰۰

 

 

 

پرده هوای ساده

قیمت پرده هوا ی ساده

 

 

ب – قیمت پرده هوا ی اداری و تجاری – پرده هوای گرم RM40

 1. قابل نصب به صورت افقی بر بالای کلیه دربهای ورودی با ارتفاع حدودا ۲/۵ متر
 2. با ارتفاع ۳۰ سانت و عمق ۳۰ سانت در ۶ سایز ۹۰ ،۱۰۰، ۱۲۰ ، ۱۵۰،۱۸۰، ۲۰۰ سانتی متر طول تولید
 3. تولید در سایز و رنگهای متنوع و استیل به سفارش خریدار
 4. دستگاه تک فاز
 5. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و یا کویل برقی ( بنا به سفارش خریدار) که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 6. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ جهت اتومات کردن دستگاه
 7. جهت تغییر زاویه پرتاب هوا Air Foil قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا
 8. مناسب جهت جلوگیری از تبادل و اتلاف حرارت و انرژی
 9. بهمراه دفترچه نصب
 10. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 

ردیفشرح کالامدلقیمت رنگ سفید(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱پرده هوا با باد سرد و گرمRM4010S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۱۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲پرده هوا با باد سرد و گرمRM4012S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳پرده هوا با باد سرد و گرمRM4015S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴پرده هوا با باد سرد و گرمRM4018S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵پرده هوا با باد سرد و گرمRM4020S/Y-W – مجهز به کویل آبگرم۲۹،۹۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶پرده هوا با باد سرد و گرمRM4010L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم۲۴،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷پرده هوا با باد سرد و گرمRM4012L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۲۸،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸پرده هوا با باد سرد و گرمRM4015L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۳۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹پرده هوا با باد سرد و گرمRM4018L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم۳۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰پرده هوا با باد سرد و گرمRM4020L/Y-V7 – مجهز به کویل آبگرم ۳۷،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

قیمت پرده هوا کویل دار

قیمت پرده هوا کویل دار

 

 

 

قیمت پرده هوا کویل دار ساده

قیمت پرده هوا کویل دار ساده

 

 

 

 

 

 

قیمت پرده هوا کویل دار

قیمت پرده هوا کویل دار

 

ردیفشرح کالامدلقیمت(ریال)مشاهده تخفیفات روزانه!
۱پرده هوا با باد گرمRM4010SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۱۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۲پرده هوا با باد گرمRM4012SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۳پرده هوا با باد گرمRM4015SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۴پرده هوا با باد گرمRM4018SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۹،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۵پرده هوا با باد گرمRM4020SJ-3D/Y – مجهز به المنت برقی۲۹،۹۵۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۶پرده هوا با باد گرمRM4010SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۲۴،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۷پرده هوا با باد گرمRM4012SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۲۸،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۸پرده هوا با باد گرمRM4015SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۲،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۹پرده هوا با باد گرمRM4018SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۵،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز
۱۰پرده هوا با باد گرمRM4020SJ-3D/Y-V7 – مجهز به المنت برقی۳۷،۰۰۰،۰۰۰مشاهده تخفیف امروز

 

ج – پرده هوای مدل FK

 1. تولید جدید
 2. دستگاه تک فاز و دارای موتور دو دور (تند و کند) می باشد
 3. کم صدا و بدون لرزش
 4. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ جهت اتومات کردن دستگاه
 5. تنها مدل لوکس رنگی موجود در بازار
 6. از لحاظ شکل ظاهری متفاوت با پرده هوای موجود در بازار
 7. در ۶ سایز ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ،۱۸۰،۲۰۰ سانتی متر طول با ارتفاع ۲۳ و عرض ۲۳
 8. تولید در ۴ رنگ خاص زرشکی، بژ، نقره ای و سفید
 9. قابل نصب بصورت افقی بالای دربهای ورودی ساختمان های اداری ، تجاری، رستوران ها، فروشگاهها، هتلها و کلیه دربهای ورودی تا ارتفاع ۲/۵ و مکانهایی که نیاز به پرده هوا با رنگ خاص دارند
 10. استفاده جهت جلوگیری از تبادل انرژی و ورود حشرات و گردو غبار و بوهای نامطبوع
 11. بهمراه دفترچه نصب و نصب آسان
 12. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش
 13. رده هوای صنعتی – تجاری مدل INS
 14. قابل نصب به صورت افقی بالای دربهای ورودی به ارتفاع ۲/۵ تا ۳/۵
 15. تولید سایز های ۷۰،۱۸۰،۱۲۰،۲۰۰ با ارتفاع ۴۰ سانت و عرض ۳۰ سانت
 16. تولید با رنگ و اندازه سفارشی و طرح استیل به سفارش خریدار
 17. دارای کابین لوکس مناسب برای رستورانها و فضاهایی که مشکل ورود حشرات دارند
 18. الکتروموتور دستگاه مدل CLASS F – IP 55 می باشد
 19. دستگاه تک فاز و مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز با کنترل دور الکترونیکی( INVERTER) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی
 20. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 21. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا( Air Foil )جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 22. در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 23. بهمراه دفترچه نصب
 24. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش و ۵ سال گارانتی الکتروموتور

 

د – پرده هوای صنعتی مدل S

 1. قابل نصب به صورت افقی بالای دربهای ورودی سردخانه به ارتفاع ۲/۵ تا ۳/۵
 2. تولید سایز های ۷۰،۱۸۰،۱۲۰،۲۰۰ با ارتفاع ۴۰ سانت و عرض ۳۰ سانت
 3. تولید با رنگ و اندازه سفارشی و طرح استیل بنا به درخواست خریدار
 4. الکتروموتور دستگاه مدل CLASS F – IP 55 می باشد
 5. دستگاه تک فاز و مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز
 6. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی که تا ۱۵ درجه اختلاف دما ایجاد می کند
 7. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا( Air Foil )جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 8. در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 9. بهمراه دفترچه نصب
 10. دو سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش و ۵ سال گارانتی الکتروموتور

 

 

 ه – پرده هوای اداری و تجاری – مدل ایستاده FM40 / V-LUX

 1. قابل نصب به صورت عمودی در کنار درب ورودی
 2. در دو نوع تک فاز و دارای موتور دو دور (تند و کند)
 3. تولید در دو سایز ۲۰۰ سانتیمتر و ۲۳۰ سانتیمتر طول
 4. قابلیت مجهز شدن به تابلو برق دور متغییر (INVERTER)
 5. قابلیت تجهیز به کویل آب گرم و هیتر برقی
 6. مجهز به ریموت کنترل ، در زمانهای کم تردد می توان از لیمیت سوئیچ اتوماتیک دستگاه استفاده کرد تا با باز شدن درب ورودی، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار کند
 7. قابلیت تنظیم تیغه نازل پرتاب هوا Air Foil   جهت تغییر زاویه پرتاب هوا
 8. مناسب نصب برای مکانهایی که بالای درب ورودی فضای کافی ندارند
 9. امکان تولید در رنگ و سایز سفارشی بنا به درخواست خریدار
 10. امکان تولید در طرح استیل در صورت سفارش خریدار
 11. بهمراه دفترچه نصب
 12. استفاده جهت جلوگیری از تبادل انرژی و ورود حشرات و گردو غبار و بوهای نامطبوع
 13. ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

 

 و – پرده هوای مدل صنعتی مدل HV

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز
 6. با دو ر متغیر ثابت و متغیر
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۲/۵ تا ۴ متر
 8. توان موتور دو اسب بخار

 

ز – پرده هوای مدل صنعتی مدل WSH

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و المنت برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 6. مجهز به میکروسوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۴ تا ۵/۵ متر
 8. توان موتور سه اسب بخار

 

ح – پرده هوای مدل صنعتی مدل SEP

 1. تولید در دو سایز ۷۰ سانتیمتر و ۱۲۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 3. مجهز به کویل حرارتی آب گرم و کویل برقی مجهز به لیمیت سوئیچ
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 6. مجهز به میکروسوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۵/۵ تا ۷ متر
 8. توان موتور چهار اسب بخار

 

ت – پرده هوای مدل گاز سوز مدل HV

 1. مناسب نصب در محیطهایی که امکان استفاده از کویل آب گرم و برق سه فاز را ندارند
 2. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 3. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 4. مجهز به مشعل گاز سوز، مجهز به تابلو برق سه فاز
 5. زمان نصب، نیاز به کلاف فلزی دارد
 6. با دو ر ثابت و متغیر و مجهز به لیمیت سوئیچ
 7. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۲/۵ تا ۴ متر
 8. توان موتور دو اسب بخار

 

ی – پرده هوای مدل گاز سوز مدل WSH

 1. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 2. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی
 3. مجهز به مشعل گاز سوز، مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 4. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 5. مجهز به لیمیت سوئیچ
 6. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۴ تا ۵/۵ متر
 7. توان موتور سه اسب بخار
 8. مدل SEP
 9. تولید در سایزهای ۳۶۰، ۴۸۰، ۶۰۰ سانتیمتر طول
 10. تولید در سایز سفارشی و رنگ سفارشی بنا به درخواست خریدار
 11. مجهز به مشعل گاز سوز و لیمیت سوئیچ
 12. زمان نصب نیاز به کلاف فلزی دارد
 13. مجهز به تابلو برق سه فاز و اینورتر
 14. مناسب برای دربهای ورودی با ارتفاع ۵/۵ تا ۷ متر
 15. توان موتور چهار اسب بخار

 

 م – پرده هوا مدل سقفی

 1.  مناسب برای مکانهایی که بالای سردرب فضای کافی ندارند و سقف کاذب دارند دستگاه داخل سقف نصب می شود
 2. در ۶ سایز ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ ،۱۸۰،۲۰۰ سانتی متر طول
 3. مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ
 4. مجهز به کویل آب گرم و هیتر برقی در صورت سفارش خریدار
 5. برای نصب، فاصله سقف کاذب تا سقف اصلی حداقل ۳۰ سانتیمتر باید باشد
 6. دریچه قابل رویت استیل