021-66682229

فرمول و محاسبات تاسیساتی مورد نیاز مهندس تاسیسات

فرمول ها و محاسبات تاسیساتی

 

فرمول ها و محاسبات مورد نیاز برای یک مهندس تاسیسات

  1. محاسبه دبی آب در گردش کندانسور چیلر های آبی:

GPM=Q/5000   بر حسب گالن در دقیقه                 بار برودتی بر حسب بی تی یو در ساعت  Q: Cooling load :Btu/hr

  1. محاسبه دبی آب در گردش برج خنک کن:

GPM=3 [GPM/TR]*TR  بر حسب گالن در دقیقه      بار برودتی بر حسب تن تبرید  TR: Cooling load :Ref. Ton

  1. محاسبه هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر:

افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور+(۱٫۵*l)=هد پمپ

l :  طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده

افت کلکتور = ۵ft         افت فن کویل = ۱۰ft    افت کندانسور = ۲۵ft(از کاتالوگ چیلر)

  1. هد پمپ گردش آب برج خنک کن :

افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج +(۱٫۵*l)= هد پمپ

l :  طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن     افت کلکتور = ۵ft   افت کندانسور = ۲۵ft (از کاتالوگ چیلر)

افت برج = ۳۰ft (از کاتالوگ برج خنک کن)

 

  1. تبدیل واحدهای مهم :

تن تبرید TR = 12000 Btu/hr

۴* Btu/hr = Kcal/hr

M3/hr * 4.4 = GPM

Gallons * 3.785 = Lit

CFM / 0.6 = M3/hr

HP * 0.735 = Kw

Btu/hr * 0.29287 = Watts

 

  1. فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :

Q=GPM*500*ΔT

Q بر حسب Btu/hr : ظرفیت حرارتی

GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش

ΔT : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی

 

  1. فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :

Q=CFM*1.08* ΔT

Q برحسب Btu/hr : ظرفیت حرارتی

CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل

ΔT : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی

 

  1. محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :

برای استخر : (Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C

برای جکوزی : (Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C