021-22119809

قیمت آبگرمکن خورشیدی

قیمت آبگرمکن خورشیدی

لیست قیمت آبکرمکن خورشیدی اوزکان ترکیه به شرح زیر می باشد:

 

مدلتوضیحاتجنسمخزن گرمفروش
Thermos Twing Gدو مخزن هم حجمشیشه ای۱۶۰۳۸,۷۰۰,۰۰۰
Thermos Twing Gدو مخزن هم حجمشیشه ای۲۲۰۴۶,۲۰۰,۰۰۰
Thermos Kجدار بیرونی استیلشیشه ای۱۶۰۳۴,۴۰۰,۰۰۰
Thermos Kجدار بیرونی استیلشیشه ای۲۲۰۴۰,۹۰۰,۰۰۰
Thermos Gجدار بیرونی ورق رنگیشیشه ای۱۶۰۳۱,۸۰۰,۰۰۰
Thermos Gجدار بیرونی ورق رنگیشیشه ای۲۲۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰
Thermos Xl-Kبا قطر بزرگشیشه ای۱۷۰۳۴,۴۰۰,۰۰۰
Thermos Xl-Kبا قطر بزرگشیشه ای۲۰۵۳۸,۷۰۰,۰۰۰
Thermos Xl-Kبا قطر بزرگشیشه ای۳۰۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
Olimposمخزن ایستادهفلزی۱۸۰۴۰,۴۰۰,۰۰۰
Olimposمخزن ایستادهفلزی۲۴۰۴۷,۸۰۰,۰۰۰
Olimposمخزن ایستادهفلزی۳۳۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰
Olimposمخزن ایستادهفلزی۱۸۰۴۲,۴۰۰,۰۰۰
Olimposمخزن ایستادهفلزی۲۴۰۵۰,۶۰۰,۰۰۰
Naturaدو مخزن هم حجمفلزی۱۸۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰
Naturaدو مخزن هم حجمفلزی۲۴۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰
Naturaدو مخزن هم حجمفلزی۳۳۰۶۴,۵۰۰,۰۰۰
Everestمخزن آبسرد بزرگترفلزی۱۸۰۵۰,۵۶۰,۰۰۰
Everestمخزن آبسرد بزرگترفلزی۲۴۰۶۰,۲۰۰,۰۰۰
Leonتحت فشارفلزی۱۳۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
Leonتحت فشارفلزی۱۷۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰
Leonتحت فشارفلزی۳۰۰۶۲,۴۰۰,۰۰۰

 

 

جهت مشاهده توضیحات فنی و کاتالوگ این محصول اینجا کلیک کیند!

به روز رسانی شد.