021-66682229

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه و شیر خودکار اورجینال در برند های مختلف

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه و شیر خودکار

شیر یکطرفه یا شیر خودکار همانگونه که از نامش پیداست فقط در یک جهت اجازه عبور سیالاتی همچون آب یا بخار را می دهد. از شیر یکطرفه آب عموما در خروجی های پمپ های آب استفاده می کنند تا مانع از برگشت فشار بالای ایجاد شده در خروجی پمپ به داخل پمپ شوند. از شیرهای یکطرفه در سیستم های بخار زمانی استفاده می شود که دو خط بخار با فشارهای مختلف یک شبکه لوله کشی را تغذیه کنند. در واقع از شیر های یکطرفه بخار برای جلوگیری از اختلاط فشار استفاده می شود.

در وب سایت رسمی کالای اصل پلاس لیست قیمت انواع شیر یکطرفه و شیر خودکار در برند های مختلف و مدل های متفاوت ارائه شده است. جهت اطلاعات از قیمت آنها میتوانید با فروشگاه اینترنتی کالای اصل تماس بگیرید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه خنبره GENEBRE – دیسکی

½ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۲ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۳ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۴ اینچ

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه خنبره – دیسکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه سیم CIM – دریچه ای

 ½ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 1 اینچشیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – ۲ اینجشیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 3 اینچشیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 4 اینچشیر یکطرفه سیم – دریچه ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه سیم CIM – صافی دار

 ½ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 1 اینچشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – ۲ اینجشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 3 اینچشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 4 اینچشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 5 اینچشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 6 اینچشیر یکطرفه سیم – صافی دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر یکطرفه سیم CIM – فنری

 ½ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 1 اینچشیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – ۲ اینجشیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲اینچ – PN 16شیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 3 اینچشیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 4 اینچشیر یکطرفه سیم – فنری۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر خودکار خنبره GENEBRE – برنجی

½ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۲ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۳ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۴ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر خودکار خنبره GENEBRE – برنجی کرومه

½ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۲ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۳ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۴ اینچ

شیر یکطرفه

 شیر خودکار خنبره – برنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

در وب سایت رسمی کالای اصل پلاس لیست قیمت انواع شیر یکطرفه و شیر خودکار در برند های مختلف و مدل های متفاوت ارائه شده است.