021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس

قیمت کولر گازی تکامسه TECAMSEH به شرح زیر می باشد:

  • کولرهای گازی تکامسه TECAMSEH با گارانتی هماهنگ سرویس می باشد.
  • کولر گازی تکامسه دارای ۶۰ ماه گارانتی کمپرسور و ۱۸ ماه الباقی قطعات طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه شرکت هماهنگ سرویس می باشد.
  • نصب رایگان و ۵ متر عایق و لوله رایگان در سراسر کشور تحت پوشش شرکت هماهنگ سرویس می باشد.

 

ردیف قیمت کولر گازی تکامسه مدل ظرفیت قیمت (ریال( مشاهده تخفیفات روزانه!
۱ اسپلیت سرد و گرم ۱۰۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۱۰۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۲ اسپلیت سرد و گرم۱۳۰۰۰  با کلاس انرژی T1 -A ۱۳۰۰۰ ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۳ اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۱۹۰۰۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۴ اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۲۵۰۰۰ ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۵ اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی T1 -A ۳۲۰۰۰ ۴۹,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۶ اسپلیت سرد و گرم ۱۹۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3 ۱۹۰۰۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۷ اسپلیت سرد و گرم ۲۵۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3 ۲۵۰۰۰ ۳۹,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
۸ اسپلیت سرد و گرم ۳۲۰۰۰ با کلاس انرژی تروپیکال T3 ۳۲۰۰۰ ۴۹,۱۵۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
 ۹  قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۱۳۰۰۰  ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
 ۱۰ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۱۹۰۰۰  ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
 ۱۱ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۲۵۰۰۰  ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
 ۱۲ قیمت کولر گازی تکامسه سرد و گرم – اینورتر  ۳۲۰۰۰  ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف امروز
  • این کولر ها در دو نوع تروپیکال و معمولی ارائه میشود. سری های تروپیکال برای دماهای بالای ۴۲ درجه پیشنهاد میشود که دارای برچسب انرژی B می باشند اما سری های معمولی با برچسب انرژی A می باشند.
  • کولر های گازی تکامسه دارای نصب رایگان به همراه ۵ متر عایق و لوله رایگان می باشند.