تلفن : 02166766680
تلفن : 02166766681
فکس : 02189314140
اس ام اس: 02166766680
آخرین بروزرسانی دی ۲۸, ۱۳۹۴

لیست قیمت چیلرهای میدیا Midea Chiller

چیلرهای هواخنک میدیا در ظرفیت های ۱۵ الی ۷۱ تن تبرید وارد بازار می شوند:

لیست قیمت چیلرهای میدیا- Midea
قیمتمدلشرحردیف
این فرم تکمیل شودMGB-F55W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۵/۵ تن تبرید۱
این فرم تکمیل شودMGB-F55W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی۱۵/۵ تن تبرید۲
این فرم تکمیل شودMGB-F60W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی۱۷  تن تبرید۳
این فرم تکمیل شودMGB-F60W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید۴
این فرم تکمیل شودMGBT-F60W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید۵
این فرم تکمیل شودMGBT-D60W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید میدیا۶
این فرم تکمیل شودMGB-F65W/Rچیلر هوا مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۷
این فرم تکمیل شودMGB-D65W/Rچیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۸
این فرم تکمیل شودMGB-F65W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید۹
این فرم تکمیل شودMGB-D65W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۱۰
این فرم تکمیل شودMGB-F120W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۴ تن تبرید میدیا۱۱
این فرم تکمیل شودMGB-F130W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۷ تن تبرید میدیا۱۲
این فرم تکمیل شودMGB-F130W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۷ تن تبرید میدیا۱۳
این فرم تکمیل شودMGBT-F180W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۱ تن تبرید۱۴
این فرم تکمیل شودMGB-F200W/Sچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۷ تن تبرید میدیا۱۵
این فرم تکمیل شودMGB-F200W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۷ تن تبرید میدیا۱۶
این فرم تکمیل شودMGBT-F200W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۷۱ تن تبرید۱۷

به روز رسانی شد.