021-66682229

لیست قیمت پرشر ترانس و پرشر سوئیچ

لیست قیمت پرشر ترانس و پرشر سوئیچ

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرشر ترانس – آلبرتینی ALBERTINI

پرشر ترانس ساده ۱۰-۰ ولت پرشر ترانس ساده ۱۰-۰ ولت – ۱۶ بار – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر ترانس ساده ۲۰-۴ میلی آمپر پرشر ترانس ساده ۲۰-۴ میلی آمپر  – ۱۶ بار – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر ترانس ۲۰-۴ میلی آمپر پرشر ترانس ۲۰-۴ میلی آمپر – با نمایشگر دیجیتال – ۱۶ بار – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرشر سوئیچ – آلبرتینی ALBERTINI

پرشر سوئیچ ۱۰-۰ بار پرشر سوئیچ ۱۰-۰ بار – ۸ آمپر – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر سوئیچ ۱۶-۰ بار پرشر سوئیچ ۱۶-۰ بار – ۸ آمپر – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر سوئیچ ۳۰-۰ بار پرشر سوئیچ ۳۰-۰ بار – ۸ آمپر – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر سوئیچ ۴۰-۰ بار پرشر سوئیچ ۴۰-۰ بار – ۸ آمپر – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
پرشر سوئیچ دیفرانسیلی L&H پرشر سوئیچ دیفرانسیلی – ۸ آمپر – آلبرتینی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه