021-66682229

لیست قیمت سوئیچ جیوه ای

لیست قیمت سوئیچ جیوه ای

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت سوئیچ جیوه ای

سوئیچ جیوه ای ۲ سیم۱,۳۵۰,۰۰۰کنتاکت جیوه – ولتاژ ۲۵۰ – ۲ آمپر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
سوئیچ جیوه ای ۴ سیم۱,۵۵۰,۰۰۰کنتاکت جیوه – ولتاژ ۲۵۰ – ۲ آمپر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه