021-66682229

لیست قیمت دیافراگم

لیست قیمت دیافراگم

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت دیافراگم عیوض EYVAZ – پنوماتیک

A-240

دیافراگم

 دیافراگم پنوماتیک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
A-350

دیافراگم

 دیافراگم پنوماتیک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
A-700

دیافراگم

 دیافراگم پنوماتیک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت دیافراگم عیوض EYVAZ – لاستیکی

D 225 A-160

دیافراگم

 دیافراگم لاستیکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
D 170 A-80

دیافراگم

 دیافراگم لاستیکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
D 170 A-40

دیافراگم

 دیافراگم لاستیکی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه