021-66682229

لیست قیمت انواع شیر مینی والو

لیست قیمت انواع شیر مینی والو

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر مینی والو سیم CIM – دنده ای (رزوه ای)

¼  اینچ

شیر مینی والو

 شیر مینی والو – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۸/۳  اینچ

شیر مینی والو

 شیر مینی والو – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½  اینچ

شیر مینی والو

 شیر مینی والو – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه