021-66682229

لیست قیمت انواع شیر فلکه سوزنی و کشویی اورجینال و اصل در برند های معتبر

لیست قیمت انواع شیر فلکه

استفاده از شیر فلکه در خطوط انتقال بعنوان کنترل کننده جریان مجاز نبوده و باید در حالت کاملا باز ویا کاملا بسته مورد استفاده قرار گیرند در جهت انتقال آب سرد و گرم فشار قوی در تاسیسات  موتورخانه ها،کارخانجات،نیروگاه ها و صنایع نفت استفاده می شود. محدوده کاربرد شیرفلکه کشویی چدنی در تأسیسات آبرسانی و آب گرم تا ۸۰ درجه سانتی گراد بالای صفر  می باشد.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر فلکه سیم CIM – سوزنی

 ½ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 1 اینچ شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – ۲ اینج شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 3 اینچ شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 4 اینچ شیر فلکه سیم سوزنی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ اینچ – PN 10 شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 10 شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 10 – 1 اینچ شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
اینچ  ¼ ۱- PN 10 شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ – PN 10 شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 10 – 2 اینج شیر فلکه سیم سوزنی PN10۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع شیر فلکه سیم CIM – کشویی

 ½ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 1 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – ۲ اینج شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ – PN 16 شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 3 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 16 – 4 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN16۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
 ½ اینچ – PN 20 شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ – PN 20 شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – 1 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¼ ۱اینچ – PN 20 شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ – PN 20 شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – ۲ اینج شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۲ اینچ – PN 20 شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – 3 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – 4 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – 5 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
PN 20 – 6 اینچ شیر فلکه سیم کشویی PN20۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه