021-66682229

لیست قیمت انواع تله بخار ترمودینامیکی ترموستاتیکی و ترموستاتیکی خطی

لیست قیمت انواع تله بخار

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت انواع تله بخار ترمودینامیکی  عیوض EYVAZ – دنده ای فلنجی

½ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

تله بخار ترمودینامیکی

تله بخار ترمودینامیکی – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع تله بخار ترموستاتیکی خطی  عیوض EYVAZ – دنده ای

۸/۳ اینچ

تله بخار ترموستاتیکی خطی

تله بخار ترموستاتیکی خطی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ اینچ

تله بخار ترموستاتیکی خطی

تله بخار ترموستاتیکی خطی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

تله بخار ترموستاتیکی خطی

تله بخار ترموستاتیکی خطی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

تله بخار ترموستاتیکی خطی

تله بخار ترموستاتیکی خطی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت انواع تله بخار فلوتر ترموستاتیکی  عیوض EYVAZ – دنده ای فلنجی

½ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۲ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – دنده ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
¾ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
½ ۱ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۲ اینچ

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی

تله بخار فلوتر ترموستاتیکی عیوض – فلنجی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

Steam trap یا تله بخار آب و گازهای غیر قابل کندانس رو به تله می اندازد و از بخار جدا می کند

 

تله‌ بخارها به چند دسته تقسیم بندی می شوند:

  • تله بخار مکانیکی: مبنای عملکرد آنها براساس اختلاف چگالی آب و بخار است. تله بخار فلوتری و تله بخار سطلی معکوس از این دسته اند.
  • تله بخار ترمودینامیک: مبنای کار آنها براساس سرعت بالای بخار و همچنین چگالی بیشتر آب به بخار است. تله بخار دیسکی از این دسته اند.
  • تله بخار ترموستاتیکی: مبنای کار آنها براساس اختلاف دمای بخار و کندانس است.تله بخار ویفری و تله بخار بیمتالیک از این دسته اند.

تله بخارها  همچنین منجر به خروج هوا و گازهای محلول که به عنوان عایق و عامل نارسایی در سیستم محسوب می گردد، می شود. در واقع وظیفه تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل رسانیدن اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد.