021-66682229

لیست قیمت تصفیه هوای ایر باس AIRBUS

لیست قیمت تصفیه هوای ایر باس AIRBUS

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت تصفیه هوای ایر باس AIRBUS

AS70GPWF1

تصفیه هوای ایرباس

۲۹,۹۰۰,۰۰۰مناسب برای ۴۶ تا ۵۶ متر مربع – فیلتر قابل شست و شو۰,۰۰۰,۰۰۰