021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ایرجت Air Jet طرح جدید و قدیم صنعتی و تجاری

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
38,388,000

RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
33,852,000

RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,148,000

RM4022 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
62,580,000

RM4020 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
56,868,000

RM4018 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
53,760,000

RM4015 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
49,140,000

RM4012 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
43,008,000

RM4010 S/Y-W-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
36,540,000

RM4020 S/Y-W-CW/L سقفی توکار - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
50,652,000

RM4018 S/Y-W-CW/L سقفی توکار - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
48,972,000

RM4015 S/Y-W-CW/L سقفی توکار - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
42,252,000

RM4012 S/Y-W-CW/L سقفی توکار - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
37,212,000

RM4010 S/Y-W-CW/L سقفی توکار - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
32,088,000

RM4020 S/Y-W کابین ساده رنگی - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
50,652,000

RM4018 S/Y-W کابین ساده رنگی - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
48,972,000

پرتاب باد هم دما - FM4006L/Y - به طول 60 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
14,952,000

پرتاب باد هم دما - FM4009L/Y - به طول 90 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,060,000

پرتاب باد هم دما - FM4010L/Y - به طول 100 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,286,800

پرتاب باد هم دما - FM4012L/Y - به طول 120 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,396,000

پرتاب باد هم دما - FM4015L/Y - به طول 150 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
22,932,000

پرتاب باد هم دما - FM4018L/Y - به طول 180 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,108,000

پرتاب باد هم دما - FM4020L/Y - به طول 200 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,654,000

پرتاب باد هم دما - FM4009L/Y-LUX - طرح جدید - 90 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,060,000

پرتاب باد هم دما - FM4010L/Y-LUX - طرح جدید - 100 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,286,800

پرتاب باد هم دما - FM4012L/Y-LUX - طرح جدید - 120 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,396,000

پرتاب باد هم دما - FM4015L/Y-LUX - طرح جدید - 150 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
22,932,000

پرتاب باد هم دما - FM4018L/Y-LUX - طرح جدید - 180 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,166,800

پرتاب باد هم دما - FM4020L/Y-LUX - طرح جدید - 200 سانت

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,654,000

صنعتی ایرجت 70HV - سه فاز - 70 سانت - 3 تا 4 متر

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
0

صنعتی ایرجت 120HV - سه فاز - 120 سانت - 3 تا 4 متر

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
0

صنعتی ایرجت 70WSH - سه فاز - 70 سانت - 4 تا 5 متر

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
0

صنعتی ایرجت 120WSH - سه فاز - 120 سانت - 4 تا 5 متر

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
0

RM4012 S/Y-W کابین ساده - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
33,852,000

RM4020 S/Y-W کابین ساده - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
46,032,000

RM4018 S/Y-W کابین ساده - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
44,520,000

RM4015 S/Y-W کابین ساده - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
38,388,000

RM4010 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,148,000

RM4012 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
33,852,000

RM4015 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
38,388,000

RM4018 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
44,520,000

RM4020 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
46,032,000

RM4022 S/Y-V7 کابین لوکس - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
52,332,000

RM4010 S/Y-W کابین ساده رنگی - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
32,088,000

RM4012 S/Y-W کابین ساده رنگی - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
37,212,000

RM4015 S/Y-W کابین ساده رنگی - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
42,252,000

RM4010 S/Y-W کابین ساده - کویل آبی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,148,000

RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
44,520,000

RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
46,032,000

RM4010 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,148,000

RM4012 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
33,852,000

RM4015 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
38,388,000

RM4018 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
44,520,000

RM4020 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
46,032,000

RM4022 SJ-3D/Y-V7 کابین لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
52,332,000

RM4010 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
32,088,000

RM4012 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
37,212,000

RM4015 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
42,252,000

RM4018 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
48,972,000

RM4020 SJ-3D/Y کابین ساده رنگی - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
50,652,000

RM4010 SJ-3D/Y-CW/L سقفی توکار - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
32,088,000

RM4012 SJ-3D/Y-CW/L سقفی توکار - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
37,212,000

RM4015 SJ-3D/Y-CW/L سقفی توکار - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
42,252,000

RM4018 SJ-3D/Y-CW/L سقفی توکار - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
48,972,000

RM4020 SJ-3D/Y-CW/L سقفی توکار - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
50,652,000

RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
36,540,000

RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
43,008,000

RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
49,140,000

RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
53,760,000

RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
56,868,000

RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V7 کابین نقره ای لوکس - کویل برقی

ایرجت AirJet
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
62,580,000

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

لیست قیمت پرده هوای ایرجت به شرح فوق می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل تماس بگیرید.

با مراجعه به لینک مستقیم پرده هوا در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

پرده هوای موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

۱ دیگاه

 1. محمود گفت:

  با سلام
  ضمن تشکر از توضیحات در مورد پرده هوا
  خواهشمند قیمت مدل fm 150 سانت به همراه کاتالوگ
  به ادرس ایمیل ارسال فرمایید .
  و یا به شماره ۰۲۱- ۸۸۵۱۴۴۶۳ فکس فرمایید.

  تشکر
  محمود ابن العلم

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *