021-88288161-2

پرده هوای ایر جت Air Jet

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه
لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET سری FM
FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۹,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET سری FM-NEW
FM4009 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۷,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۹,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET سری FM-CWL
FM-4009CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-4010CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-4012CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-4015CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۷,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-4018CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-4020CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۹,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۲۱,۶۶۰,۰۰۰ کویل آبی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۲۵,۰۸۰,۰۰۰ کویل آبی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ کویل آبی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۳۳,۰۶۰,۰۰۰ کویل آبی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۳۴,۱۴۳,۰۰۰ کویل آبی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET –  سه فاز
RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۲۱,۶۶۰,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۲۵,۰۸۰,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۳۳,۰۶۰,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۳۴,۱۴۳,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۲۷,۳۶۰,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۳۱,۹۲۰,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۳۶,۴۸۰,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۳۹,۹۰۰,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۴۲,۱۸۰,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۴۶,۳۹۸,۰۰۰ کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET سه فاز
RM4010 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۲۷,۳۶۰,۰۰۰ المنتی کابین لوکس – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۳۱,۹۲۰,۰۰۰ المنتی کابین لوکس – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۳۶,۴۸۰,۰۰۰ المنتی کابین لوکس – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۳۹,۹۰۰,۰۰۰ المنتی کابین ساده – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۴۲,۱۸۰,۰۰۰ المنتی کابین لوکس– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۴۶,۳۹۸,۰۰۰ المنتی کابین لوکس– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۲۳,۸۲۶,۰۰۰ کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۲۷,۵۸۸,۰۰۰ کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۳۶,۳۶۶,۰۰۰ کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۳۷,۵۵۷,۳۰۰ کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET سه فاز
RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۲۳,۸۲۶,۰۰۰ المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۲۷,۵۸۸,۰۰۰ المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۳۶,۳۶۶,۰۰۰ المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۳۷,۵۵۷,۳۰۰ المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۲۳,۸۲۶,۰۰۰ کویل آبی توکار سقفی – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۲۷,۵۸۸,۰۰۰ کویل آبی توکار سقفی – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ کویل آبی توکار سقفی – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۳۶,۳۶۶,۰۰۰ کویل آبی توکار سقفی – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۳۷,۵۵۷,۳۰۰ کویل آبی توکار سقفی – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۲۳,۸۲۶,۰۰۰ المنتی توکار سقفی– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۲۷,۵۸۸,۰۰۰ المنتی توکار سقفی– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۳۱,۳۵۰,۰۰۰ المنتی توکار سقفی– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۳۶,۳۶۶,۰۰۰ المنتی توکار سقفی– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۳۷,۵۵۷,۳۰۰ المنتی توکار سقفی– سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET تک فاز
RM4010 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۳۱,۴۶۴,۰۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۳۶,۷۰۸,۰۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۱,۹۵۲,۰۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۵,۸۸۵,۰۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۸,۵۰۷,۰۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۵۳,۳۵۷,۷۰۰ کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET سه فاز
RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۳۱,۴۶۴,۰۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۳۶,۷۰۸,۰۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۱,۹۵۲,۰۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۵,۸۸۵,۰۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۸,۵۰۷,۰۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۵۳,۳۵۷,۷۰۰ المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

۷۰S

پرده هوای ایرجت

۱۰,۷۸۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰S

پرده هوای ایرجت

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰INS

پرده هوای ایرجت

۱۰,۷۸۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰INS

پرده هوای ایرجت

۱۶,۰۶۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۱۲,۹۳۶,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۱۹,۲۷۲,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰HV

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۳۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰HV

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۳۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰IHV

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۳۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰IHV

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۳۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰WSH

پرده هوای ایرجت

۱۳,۵۳۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز – صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰WSH

پرده هوای ایرجت

۱۸,۳۹۲,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۷۰SEP

پرده هوای ایرجت

۱۵,۶۲۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰SEP

پرده هوای ایرجت

۲۰,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۳۴,۶۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – اداری تجاری فروشگاهی ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
INS-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۴۱,۳۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت صنعتی – اینورتر دار ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۴۱,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۴۸,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت هوای تازه ایرجت AIRJET

FAR90

پرده هوای ایرجت

۵,۹۰۰,۰۰۰ هوای تازه ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پنکه آبی ایرجت AIRJET

WF-655

پرده هوای ایرجت

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ پنکه آبی ایر جت ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

۱ دیگاه

 1. محمود گفت:

  با سلام
  ضمن تشکر از توضیحات در مورد پرده هوا
  خواهشمند قیمت مدل fm 150 سانت به همراه کاتالوگ
  به ادرس ایمیل ارسال فرمایید .
  و یا به شماره ۰۲۱- ۸۸۵۱۴۴۶۳ فکس فرمایید.

  تشکر
  محمود ابن العلم

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *