021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ایرجت Air Jet طرح جدید و قدیم صنعتی و تجاری

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

لیست قیمت پرده هوای ایرجت به شرح زیر می باشد لطفا جهت اطلاع از قیمت روز و تخفیفات فروشگاه کالای اصل روی آن کلیک کنید.

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM

FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۲,۷۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۶,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۸,۰۷۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۲,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۵,۰۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۶,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM-NEW

FM4009 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۷,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۸,۸۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۲,۹۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۵,۷۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۷,۲۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری FM-CWL

FM-4009CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۶,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4010CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۷,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4012CW-L

پرده هوای ایرجت

۱۸,۸۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4015CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۲,۹۵۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4018CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۵,۷۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-4020CW-L

پرده هوای ایرجت

۲۷,۲۲۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – کابین لوکس سری  FM

FM4009 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۵,۲۷۲,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۶,۳۶۴,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۲۸,۹۳۸,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۴,۷۸۸,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۶,۱۱۴,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-LUX-V7

پرده هوای ایرجت

۳۹,۳۱۲,۰۰۰پرده هوای ایر جت – کابین لوکس نقره ای۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری رنگیFM

FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۴,۸۱۰,۴۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۲۴۹,۷۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۸,۲۰۸,۰۸۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۹,۲۴۶,۲۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۳,۶۳۸,۵۶۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۶,۶۷۳,۲۴۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۸,۲۷۰,۴۴۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری رنگی FM-NEW

FM4009 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۸,۴۸۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۱۹,۶۳۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۰,۷۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۵,۲۴۵,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۸,۲۹۷,۵۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y-NEW

پرده هوای ایرجت

۲۹,۹۴۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – رنگی طرح جدید۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET – سری استیل FM
FM4006 L/Y

پرده هوای ایرجت

۱۷,۲۷۸,۸۰۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4009 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۱,۹۵۴,۲۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4010 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۳,۱۷۳,۹۲۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4012 L/Y

پرده هوای ایرجت

۲۴,۴۹۵,۲۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4015 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۰,۰۸۵,۴۴۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4018 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۳,۹۴۷,۷۶۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM4020 L/Y

پرده هوای ایرجت

۳۵,۹۸۰,۵۶۰پرده هوای ایر جت – استیل طرح قدیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین ساده ایرجت AIRJET –  سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-V

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین لوکس۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین لوکس ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین ساده – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-V

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین لوکس– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی رنگی کابین ساده – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل  رنگی کابین ساده ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی رنگی کابین ساده – سه فاز

 

۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-CW/L

کویل آبی تک فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی توکار سقفی – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل توکار سقفی ایرجت AIRJET تک فاز

RM4010 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-CW/L

کویل آبی سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی توکار سقفی– سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET – تک فاز

RM4010 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 S/Y-W-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کویل آبی کابین نقره ای۷ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کویل کابین نقره ای ایرجت AIRJET – سه فاز

RM4010 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4012 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4015 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4018 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4020 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۴۸,۵۰۷,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM4022 SJ-3D/Y-LUX-V

کویل آبی تک فاز و سه فاز

۰۰,۰۰۰,۰۰۰المنتی کابین نقره ای۷ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه


لیست قیمت پرده هوای ایرجت
AIRJET

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ایرجت AIRJET

۷۰S

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰S

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – صنعتی مدل s۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰LUX-INS

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – تجاری مدل INS۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰HV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰HV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰IHV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰IHV

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰WSH

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز – صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰WSH

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۷۰SEP

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
۱۲۰SEP

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – مدل گاز سوز- صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری فروشگاهی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
INS-VLUX220

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت صنعتی – اینورتر دار۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX250

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
FM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – اداری تجاری – مدل ایستاده۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RM-VLUX280

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ایر جت – هوای گرم مدل RM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت هوای تازه ایرجت AIRJET

FAR90

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰هوای تازه ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پنکه آبی ایرجت AIRJET

WF-655

پرده هوای ایرجت

۰۰,۰۰۰,۰۰۰پنکه آبی ایر جت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت پرده هوای ایرجت از برندهای مطرح و معتبر بازار ایران شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:

 

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در کافه بازار

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

نرم افزار فروشگاه کالای اصل در سیب اپ

 

 

 

 

 

 

 

با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست پرده هوای موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.

شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم پرده هوا در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!

۱ دیگاه

 1. محمود گفت:

  با سلام
  ضمن تشکر از توضیحات در مورد پرده هوا
  خواهشمند قیمت مدل fm 150 سانت به همراه کاتالوگ
  به ادرس ایمیل ارسال فرمایید .
  و یا به شماره ۰۲۱- ۸۸۵۱۴۴۶۳ فکس فرمایید.

  تشکر
  محمود ابن العلم

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *