021-88288161-2

لیست قیمت کولز گازی کنس CANNES

لیست قیمت کولر گازی کنس CANNES

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس CANNES

CAHI-N09

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۴۳,۲۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۹۰۰۰ – سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N12

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۱۲۰۰۰– سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N18

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۶۲,۲۸۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۱۸۰۰۰– سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N24

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۷۹,۶۸۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف۲۴۰۰۰ – سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت کانالی سرد تروپیکال کنس CANNES

CTB – ۲۴C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۵۱,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۲۴۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۳۰C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۵۶,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۳۰۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۳۶C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۷۱,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۳۶۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۴۸C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۸۷,۸۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۴۸۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۶۰C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۹۴,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۶۰۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه