021-88288161-2

لیست قیمت کولز گازی کنس CANNES

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

CAHI-N24 - 24000 - اینورتر دار

کنس Cannes
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
120,000,000

CAHI-N18 - 18000 - اینورتر دار

کنس Cannes
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
95,040,000

CAHI-N09 - 9000 - اینورتر دار

کنس Cannes
دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
66,240,000

CAHI-N12 - 12000 - اینورتر دار

کنس Cannes
شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
0

CTB-24C

کنس Cannes
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CTB-30C

کنس Cannes
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CTB-36C

کنس Cannes
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CTB-48C

کنس Cannes
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

CTB-60C

کنس Cannes
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی کنس CANNES

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس CANNES

CAHI-N09

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۴۳,۲۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۹۰۰۰ – سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N12

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۰۰,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۱۲۰۰۰– سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N18

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۶۲,۲۸۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف ۱۸۰۰۰– سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CAHI-N24

کولر گازی اسپلیت اینورتر کنس

۷۹,۶۸۰,۰۰۰اسپلیت دیواری اینورتر فوق کم مصرف۲۴۰۰۰ – سرد و گرم – انرژی A++ – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت کانالی سرد تروپیکال کنس CANNES

CTB – ۲۴C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۵۱,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۲۴۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۳۰C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۵۶,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۳۰۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۳۶C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۷۱,۷۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۳۶۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۴۸C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۸۷,۸۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۴۸۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CTB – ۶۰C

کولر گازی اسپلیت سرد تروپیکال کنس

۹۴,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت کانالی سرد تروپیکال ۶۰۰۰۰ – انرژی B – R22۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه