021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی AEG

لیست قیمت کولر گازی AEG اینورتر

 

لیست قیمت کولر گازی AEG اینورتر

AS90k77cc

کولر گازی اینورتر

۳۳,۵۲۰,۰۰۰ کمپرسور فوق کم مصرف اینورتر مناسب ماطق گرمسیری – سیستم تهویه هوای پیشرفته – با ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AS12k77cc

کولر گازی اینورتر

۳۶,۴۶۰,۰۰۰ کمپرسور فوق کم مصرف اینورتر مناسب ماطق گرمسیری – سیستم تهویه هوای پیشرفته – با ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AS18k77cc

کولر گازی اینورتر

۴۸,۸۹۰,۰۰ کمپرسور فوق کم مصرف اینورتر مناسب ماطق گرمسیری – سیستم تهویه هوای پیشرفته – با ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
AS24k77cc

کولر گازی اینورتر

۵۸,۲۲۰,۰۰۰ کمپرسور فوق کم مصرف اینورتر مناسب ماطق گرمسیری – سیستم تهویه هوای پیشرفته – با ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

کولر گازی AEG