021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی گرین GREEN

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN ایستاده R22

GFSH36P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۶۶,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری ایستاده ۳۶۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GFSH48P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۸۹,۴۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری ایستاده ۴۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GFSH60P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری ایستاده ۶۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GFSH96P1T1B

اسپیلیت دیواری ایستاده

۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری ایستاده ۹۶۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN اینورتر R410a

GWSH09P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۲۹,۹۵۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری اینورتر ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH12P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۳۳,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری اینورتر ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH18P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۴۵,۶۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری اینورتر ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH24P1T1A

اسپیلیت دیواری اینورتر

۵۲,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری اینورتر ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN پرتابل R410a

GPSH12P1T1A

اسپیلیت دیواری پرتابل

۲۴,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری پرتابل ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN دور ثابت R22

GWSH09P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۲۲,۴۵۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH12P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۲۴,۹۹۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH18P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۳۲,۳۶۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH24P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۴۰,۴۴۶,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH30P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۵۰,۵۸۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH36P1T1B

اسپیلیت دیواری دور ثابت

۶۰,۱۳۵,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت ۳۶۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN دور ثابت پیستونی

GWS18P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWS24P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWS30P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWS36P1T3PB

اسپیلیت دیواری دور ثابت پیستونی

۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت پیستونی ۳۶۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپیلیت دیواری گرین GREEN دور ثابت حاره ای R22

GWSH12P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۲۶,۴۶۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH18P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۳۴,۸۶۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH24P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۴۱,۷۹۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
GWSH30P1T3B

اسپیلیت دیواری دور ثابت حاره ای

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری دورثابت حاره ای ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

لیست قیمت اسپیلیت کاستی گرین GREEN تروپیکال

لیست قیمت اسپیلیت کاستی حاره ای R22/T3 گرین GREEN تروپیکال

GCS-18P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۵۳,۷۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی حاره ای ۱۸۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۶۳*۶۱۵*۶۱۵ – با ظرفیت ۱٫۵ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-24P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۵۹,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی حاره ای ۲۴۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۵۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۲ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-36P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۶۹,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی حاره ای ۳۶۰۰۰ – تروپیکال – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۵۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۳ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-48P1T3B

اسپلیت کاستی حاره ای

۹۳,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی حاره ای ۴۸۰۰۰ – تروپیکال – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۸۳۵*۸۳۵ – با ظرفیت ۴ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت اسپیلیت کاستی R410A گرین GREEN

GCS-18P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۵۵,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی ۱۸۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۷۵*۵۸۰*۵۸۰ – با ظرفیت ۱٫۵ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-24P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۶۵,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی ۲۴۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۳۰*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۲ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-36P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۷۶,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی ۳۶۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۸۵*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۳ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰  
GCS-48P1T1/R1

اسپلیت کاستی

۹۹,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت کاستی ۴۸۰۰۰ – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۸۵*۸۴۰*۸۴۰ – با ظرفیت ۴ تن ۰,۰۰۰,۰۰۰