021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک PANASONIC

UE9QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۳۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۹۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE12QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۴۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۱۲۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE18QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۵۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۱۸۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE24QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۶۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۲۴۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت گرید A R22 – پاناسونیک PANASONIC

A9PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۲۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A12PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۳۵,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A18PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۴۴,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A24PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۵۵,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت گرید A R410 – پاناسونیک PANASONIC

YA9RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA12RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۲۸,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA18RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۳۸,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA24RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۴۵,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت سرد R22 – پاناسونیک PANASONIC

PC30JKF

کولر گازی اسپیلیت سرد پاناسونیک

۶۹,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۳۰۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

CU,CS-UE9QKE

کولر گازی پاناسونیک

۴۴,۵۳۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CS/CU-A9PKD

کولر گازی پاناسونیک

۳۳,۱۳۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A12

کولر گازی پاناسونیک

۴۰,۴۱۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A18

کولر گازی پاناسونیک

۵۰,۲۴۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A24

کولر گازی پاناسونیک

۶۳,۳۶۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC12

کولر گازی پاناسونیک

۳۲,۵۶۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC18

کولر گازی پاناسونیک

۴۳,۳۹۵,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC24

کولر گازی پاناسونیک

۵۱,۸۴۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC30

کولر گازی پاناسونیک

۷۹,۴۲۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-RE18

کولر گازی پاناسونیک

۵۲,۷۷۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-RE24

کولر گازی پاناسونیک

۶۳,۵۹۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-UE12

کولر گازی پاناسونیک

۳۷,۷۱۰,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه