021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی وستن ایر WESTEN AIR

لیست قیمت کولر گازی وستن ایر WESTEN AIR

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت اسپلیت وستن ایر WESTEN AIR

WS-R094HC

اسپلیت دیواری وستن ایر

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410a – ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R124HC

اسپلیت دیواری وستن ایر

۲۸,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410a – ظرفیت ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R184HC

اسپلیت دیواری وستن ایر

۳۷,۵۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410a – ظرفیت ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R244HC

اسپلیت دیواری وستن ایر

۴۵,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410a – ظرفیت ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R304HC

اسپلیت دیواری وستن ایر

۵۷,۵۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410a – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپلیت ایستاده وستن ایر WESTEN AIR

WS-R036HC

اسپلیت ایستاده وستن ایر

۷۳,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – ظرفیت ۳۶۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R048HC

اسپلیت ایستاده وستن ایر

۹۳,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – ظرفیت ۴۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WS-R060HC

اسپلیت ایستاده وستن ایر

۱۱۳,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – ظرفیت ۶۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت اسپلیت دیواری اینورتر وستن ایر WESTEN AIR

WSI-R094HC

اسپلیت دیواری اینورتر وستن ایر

۳۲,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر– ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WSI-R124HC

اسپلیت دیواری اینورتر وستن ایر

۳۵,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر– ظرفیت ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WSI-R184HC

اسپلیت دیواری اینورتر وستن ایر

۴۹,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر– ظرفیت ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
WSI-R244HC

اسپلیت دیواری اینورتر وستن ایر

۵۷,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم اینورتر– ظرفیت ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰