021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی هیوندای

 

لیست قیمت کولر گازی هیوندایی HYUNDAI

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اینورتر INVERTER هیوندایی HYUNDAI

HAC-0930 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۳۰,۳۹۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 9000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-1230 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۳۴,۲۴۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 12000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-1830 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۴۴,۴۰۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 18000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-2430 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۵۳,۹۳۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 24000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-2440 WINV

کولر گازی اینورتر هیوندایی

۵۱,۶۹۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم اینورتر BYU 24000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت کولر گازی هیوندایی HYUNDAI

HAC-0932 WT1

کولر گازی هیوندایی

۲۳,۵۴۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 9000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-1232 WT1

کولر گازی هیوندایی

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 12000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-1832 WT1

کولر گازی هیوندایی

۳۴,۲۴۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 18000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-2432 WT1

کولر گازی هیوندایی

۴۱,۵۲۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 24000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-2442 WT1

کولر گازی هیوندایی

۳۷,۴۵۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 24000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-3032 WT1

کولر گازی هیوندایی

۵۳,۹۳۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم T1  BYU 30000 دارای گاز R410 ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت کولر گازی استوایی هیوندایی HYUNDAI

HAC-2431 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۴۳,۸۷۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 24000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-3031 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۲,۹۷۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 30000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-3631 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۸,۳۲۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 36000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-2441 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۴۲,۸۰۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 24000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-3041 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۱,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 30000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HAC-3641 WT3

کولر گازی استوایی هیوندایی

۵۷,۲۵۰,۰۰۰ کولر گازی سرد استوایی BTU 36000 دارای کمپرسور پیستونی KK ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت کولر گازی پرتابل هیوندایی HYUNDAI

HACP-1234 WT1

کولر گازی پرتابل هیوندایی

۲۳,۵۴۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم قابل حمل (پرتابل) BTU 12000 T1 ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت کولر گازی ایستاده هیوندایی HYUNDAI

HACP-1234 WT1

کولر گازی ایستاده هیوندایی

۸۴,۵۳۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم ایستاده BTU 48000 دارای کمپرسور اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HACP-1234 WT1

کولر گازی ایستاده هیوندایی

۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ کولر گازی سرد و گرم ایستاده BTU 60000 دارای کمپرسور اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰