021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی میتسوبیشی MITSUBISHI

لیست قیمت کولر گازی میتسوبیشی MITSUBISHI

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 میتسوبیشی MITSUBISHI

MSH-A10

اسپلیت دیواری سرد و گرم

۳۱,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ۱۰۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-A13

اسپلیت دیواری سرد و گرم

۳۶,۶۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ۱۳۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-A18

اسپلیت دیواری سرد و گرم

۵۱,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ۱۸۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-A24

اسپلیت دیواری سرد و گرم

۶۱,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ۲۴۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-A30

اسپلیت دیواری سرد و گرم

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ۳۰۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 میتسوبیشی MITSUBISHI

MS-GC13

اسپلیت دیواری سرد

۳۴,۱۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد ۱۳۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GF18

اسپلیت دیواری سرد

۴۱,۱۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد ۱۸۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GF24

اسپلیت دیواری سرد

۴۷,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد ۲۴۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GF30

اسپلیت دیواری سرد

۶۴,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد ۳۰۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-D36

اسپلیت دیواری سرد

۸۲,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد ۳۶۰۰۰ – انرژی A/B ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت اسپلیت دیواری کم مصرف سرد و گرم R410A میتسوبیشی MITSUBISHI

MSH-GF25

اسپلیت دیواری کم مصرف

۳۳,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد و گرم – ۱۰۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-GF35

اسپلیت دیواری کم مصرف

۳۷,۶۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد و گرم – ۱۳۰۰۰  – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-GF50

اسپلیت دیواری کم مصرف

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد و گرم – ۱۸۰۰۰  – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-GF60

اسپلیت دیواری کم مصرف

۶۶,۵۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد و گرم – ۲۴۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSH-GF80

اسپلیت دیواری کم مصرف

۷۷,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد و گرم – ۳۰۰۰۰  – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت اسپلیت دیواری کم مصرف سرد R410A میتسوبیشی MITSUBISHI

MS-GH13

اسپلیت دیواری  سرد کم مصرف

۳۴,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد –  ۱۳۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GH18

اسپلیت دیواری  سرد کم مصرف

۴۲,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد – ۱۸۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GK24

اسپلیت دیواری  سرد کم مصرف

۴۹,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد – ۲۴۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GK30

اسپلیت دیواری  سرد کم مصرف

۶۷,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد – ۳۰۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MS-GK36

اسپلیت دیواری  سرد کم مصرف

۸۴,۶۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری کم مصرف- سرد – ۳۶۰۰۰ – انرژی A+/A ۰,۰۰۰,۰۰۰  

لیست قیمت اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف میتسوبیشی MITSUBISHI

MSZ-HJ25

اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف

۳۹,۱۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری پاور اینورتر ۱۰۰۰۰ – فوق کم مصرف – سرد و گرم – انرژی A++ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSZ-HJ35

اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری پاور اینورتر ۱۳۰۰۰ – فوق کم مصرف – سرد و گرم – انرژی A++ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSZ-HJ50

اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف

۵۹,۷۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری پاور اینورتر ۱۸۰۰۰ – فوق کم مصرف – سرد و گرم – انرژی A++ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSZ-HJ60

اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف

۷۲,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری پاور اینورتر ۲۴۰۰۰ – فوق کم مصرف – سرد و گرم – انرژی A++ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
MSZ-HJ71

اسپلیت دیواری پاور اینورتر فوق کم مصرف

۸۰,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری پاور اینورتر ۲۷۰۰۰ – فوق کم مصرف – سرد و گرم – انرژی A++ ۰,۰۰۰,۰۰۰