021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی دایکین DAIKIN

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R22

FTY09JXV1

RY09CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۸۴۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTY15JXV1

RY15CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTY20JXV1

RY20CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۱۹۵۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTY25JXV1

RY25CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۶۶,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R410

FTYN80

RQ71

اسپلیت دیواری دایکین

۸۶,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم R410 – انرژی A – ظرفیت ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R410 اینورتر

FTXB25B

RXB25B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۴۶,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTXB35B

RXB35B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۵۲,۱۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTXB50B

RXB50B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۸۴,۵۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۲۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FTXB60B

RXB60B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۸۶,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه