021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی دایکین DAIKIN

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R22

FTY09JXV1

RY09CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۳۵,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۸۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTY15JXV1

RY15CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۳۸,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTY20JXV1

RY20CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۵۹,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۱۹۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTY25JXV1

RY25CXV1

اسپلیت دیواری دایکین

۶۶,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم R22 – انرژی B+ – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R410

FTYN80

RQ71

اسپلیت دیواری دایکین

۸۶,۰۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم R410 – انرژی A – ظرفیت ۳۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت دیواری دایکین DAIKIN – R410 اینورتر

FTXB25B

RXB25B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۴۶,۸۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTXB35B

RXB35B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۵۲,۱۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTXB50B

RXB50B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۸۴,۵۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۲۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FTXB60B

RXB60B

اسپلیت دیواری اینورتر دایکین

۸۶,۹۰۰,۰۰۰اسپلیت دیواری سرد و گرم فوق کم مصرف اینورتر R410 – انرژی A+ – ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه