021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی تی سی ال TCL

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت تی سی ال TCL

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه
کولر گازی اینورتر TCL
کولر گازی اینورتر TAC-09CHS/JEI ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۹۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی A

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی اینورتر TAC-12CHS/BKI ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی A

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی اینورتر TAC-12CHS/BUI ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی A

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی اینورتر TAC-19CHS/JEI ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی A

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی اینورتر TAC-24CHS/JEI ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی A

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی پنجره ای TCL
کولر گازی پنجره ای TAC-18CW/ET1 ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ کولر گازی پنجره ای ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – مخصوص مناطق معتدل – بدون کنترل ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی پنجره ای TAC-18CW/ET1 ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ کولر گازی پنجره ای ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – مخصوص مناطق معتدل – با کنترل ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پانل دور ثابت TCL
کولر گازی تک پنل TAC-09CHS/JE ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۹۰۰۰ سرد و گرم– پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی B

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پنل TAC-12CHS/JE ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۲۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی B

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پنل TAC-19CHS/JE ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد و گرمد– پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی B

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پنل TAC-24CHS/JE ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی B

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پنل TAC-32CHS/JE ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۳۲۰۰۰ سرد و گرم   – پرتاب باد ۴ طرفه –

کلاس انرژی B

۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
کولر گازی تک پانل دور ثابت حاره ای TCL
TAC-14CS/JET کولر گازی تک پنل ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۴۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TAC-19CS/JET کولر گازی تک پنل ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۱۹۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TAC-24CS/JET کولر گازی تک پنل ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۲۴۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TAC-32CS/JET کولر گازی تک پنل ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ظرفیت ۳۲۰۰۰ سرد حاره ای – پرتاب باد ۴ طرفه – کلاس انرژی B ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

 

کولر گازی و اسپلیت اینورتر تی سی ال TCL