021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی تک الکتریک TECH ELECTRIC

 

لیست قیمت کولر گازی و اسپلیت تک الکتریک TECKELECTERIC

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

کولر گازی ایستاده سرد تک الکتریک TECKELECTERIC

BTFSULTERATOROPIKAL36CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۷۱,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ – پیستونی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPIKAL48CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۸۹,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۴۸۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPIKAL60CT3

کولر گازی ایستاده سرد

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد حاره ای تک الکتریک ۶۰۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

کولر گازی ایستاده سرد و گرم تک الکتریک TECKELECTERIC

BTFSULTERATOROPICAL36HT3

کولر گازی سرد و گرم

۷۷,۶۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۳۶۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL48HT3

کولر گازی سرد و گرم

۹۵,۴۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۴۸۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL60HT3

کولر گازی سرد و گرم

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۶۰۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTFSULTERATOROPICAL96HT3

کولر گازی سرد و گرم

۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت ایستاده سرد و گرم حاره ای تک الکتریک ۹۶۰۰۰ – اسکرال ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

کولر گازی تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک TECKELECTERIC

BTSSUPER09HR

کولر گازی تک پانل

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 9000 – super با Wi-Fi ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER12HR

کولر گازی تک پانل

۳۵,۴۰۰,۰۰۰ اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 12000 – super با Wi-Fi ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER18HR

کولر گازی تک پانل

۴۴,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 18000 – super با Wi-Fi ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER24HR

کولر گازی تک پانل

۵۷,۹۰۰,۰۰۰ اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 24000 – super با Wi-Fi ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER30HR

کولر گازی تک پانل

۶۹,۸۰۰,۰۰۰ اسپلیت تک پانل سرد و گرم اینورتر تک الکتریک (گاز R410)- 30000 – super با Wi-Fi ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSSUPER30HR

کولر گازی تک پانل

۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

کولر گازی پرتابل سرد و گرم تک الکتریک TECKELECTERIC

روتاری ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ کولر گازی پرتابل سرد و گرم تک الکتریک – ۱۲۰۰۰ – روتاری ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای تک الکتریک TECKELECTERIC

BTWSTORM18CT3P

کولر گازی پنجره ای

۲۴,۳۰۰,۰۰۰ کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای – ۱۸۰۰۰ – پیستونی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTWSTORM24CT3P

کولر گازی پنجره ای

۲۷,۴۰۰,۰۰۰ کولر گازی پنجره ای سرد حاره ای – ۱۸۰۰۰ – پیستونی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای تک الکتریک TECKELECTERIC

BTSULTERATOROPICAL12CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۲۴,۳۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۱۲۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL19CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۳۸,۴۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۱۹۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL24CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۴۸,۶۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۲۴۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL32CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۶۰,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۳۲۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSULTERATOROPICAL36CT3

اسپلیت دیواری تک پانل

۶۴,۷۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد حاره ای – ۳۶۰۰۰ – پیستونی – مدل Tropical ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک TECKELECTERIC

BTSMASTER09HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۲۳,۸۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 9000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER12HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۲۷,۶۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 12000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER18HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۳۶,۴۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 18000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER24HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۴۵,۴۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 24000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSMASTER30HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۵۵,۹۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 30000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BTSPOWER36HR

اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم

۷۲,۶۰۰,۰۰۰ اسپیلیت دیواری تک پانل سرد و گرم تک الکتریک (گاز R410) 36000 – مدل Comfort – گرید A ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه