021-88288161-2

لیست قیمت کولر گازی ایران رادیاتور IRAN RADIATOR

لیست قیمت کولر گازی ایران رادیاتور IRAN RADIATOR

 

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

کولر گازی ایران رادیاتور IRAN RADIATOR

IAC-09CH/A

اسپیلیت سرد و گرم

۲۲,۸۵۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ایران رادیاتور ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
IAC-12CH/A

اسپیلیت سرد و گرم

۲۶,۲۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ایران رادیاتور ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
IAC-18CH/A

اسپیلیت سرد و گرم

۳۲,۱۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ایران رادیاتور ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
IAC-24CH/A

اسپیلیت سرد و گرم

۴۰,۷۵۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ایران رادیاتور ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰
IAC-30CH/A

اسپیلیت سرد و گرم

۵۳,۳۰۰,۰۰۰ اسپلیت دیواری سرد و گرم ایران رادیاتور ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰