021-88288161-2

لیست قیمت کولرهای گازی سام sam

لیست قیمت کولر گازی سام SAM

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی سام SAM – اسپیلت

H09MR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۵,۶۸۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H12MR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H18MR1

کولر گازی اینورتر سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H24MR1

کولر گازی اینورتر سام

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H30MR1

کولر گازی اینورتر سام

۵۵,۲۷,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H09MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۶,۲۴۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۹۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H12MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۲۸,۴۷۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۲۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H18MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۳۷,۴۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۱۸۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H24MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۴۸,۵۶۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۲۴۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H30MKR1

کولر گازی اینورتر سام

۵۵,۸۳۰,۰۰۰ سرد و گرم با تکنولوژی اینورتر ۳۰۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی سام SAM گرید A

H09AUR1/410

کولر گازی سام

۲۱,۲۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 9000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H12AUR1/410

کولر گازی سام

۲۴,۵۶۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 12000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H18AUR1/410

کولر گازی سام

۳۲,۳۸۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H24AUR1/410

کولر گازی سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H30AUR1/410

کولر گازی سام

۴۴,۶۶۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 30000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H30AUR3

کولر گازی سام

۴۱,۳۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 30000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H09DCR1/410

کولر گازی سام

۲۲,۲۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 9000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H12DCR1/410

کولر گازی سام

۲۵,۹۶۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 12000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H18DCR3/410

کولر گازی سام

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H24DCR3/410

کولر گازی سام

۴۱,۳۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H12DCR1

کولر گازی سام

۲۴,۶۵۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 12000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H30DCR3

کولر گازی سام

۴۶,۳۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری / گاز R22 – 30000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C12DCR1/410

کولر گازی سام

۲۲,۳۳۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – ۱۲۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C18DCR1/410

کولر گازی سام

۳۰,۱۵۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 18000 ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C24DCR1/410

کولر گازی سام

۳۵,۷۳۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – 24000 ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C30DCR1/410

کولر گازی سام

۴۲,۴۳۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور روتاری / گاز R410 – ۳۰۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C30DCR1/R22

کولر گازی سام

۴۲,۴۳۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور روتاری / گاز R22 – ۳۰۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C24DCP3

کولر گازی سام

۳۹,۱۰۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۲۴۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C30DCP3

کولر گازی سام

۵۰,۲۵۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۰۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C36DCP3

کولر گازی سام

۶۰,۳۰۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۶۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C18AUP3

کولر گازی سام

۳۶,۸۵۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۱۸۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C24AUP3

کولر گازی سام

۴۱,۳۱۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۲۴۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C30AUP3

کولر گازی سام

۵۱,۳۶۰,۰۰۰ سرد با کمپرسور پیستونی – ۳۰۰۰۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM پرتابل
H12PDR1

کولر گازی پرتابل سام

۱۵,۶۵۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM پنجره ای
CR18BR3

کولر گازی پنجره ای سام

۱۷,۸۶۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری و ریموت ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
CM24GR3

کولر گازی پنجره ای سام

۱۹,۵۴۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور روتاری ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت کولر گازی سام SAM ایستاده
C36SP3

کولر گازی ایستاده سام

۶۷,۰۰۰,۰۰۰ سرد تک فاز با کمپرسور پیستونی ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H36SAR3

کولر گازی ایستاده سام

۶۸,۶۶۰,۰۰۰ سرد و گرم تک فاز با کمپرسور روتاری ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H48SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۷۸,۱۶۰,۰۰۰ سرد تک فاز با کمپرسور پیستونی ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
C60SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۸۹,۳۲۰,۰۰۰ سرد  و گرم با کمپرسور اسکرول ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H60SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۹۱,۵۵۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور اسکرول ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
H90SAC3

کولر گازی ایستاده سام

۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰ سرد و گرم با کمپرسور اسکرول ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه