021-66682229

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

UE9QKE

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

UE12QKE

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

RE18NKE

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

RE42NKE

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

A9PKD

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

A12PKD

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

A18PKD

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

A24PKD

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

YA9RKE-8

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

YA12RKE-8

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

YA18RKE-8

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

YA24RKE-8

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

PC30JKF

پاناسونیک Panasonic
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک PANASONIC

UE9QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۳۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۹۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE12QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۴۶,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۱۲۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE18QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۵۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۱۸۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
UE24QKE

کولر گازی اسپلیت اینورتر پاناسونیک

۶۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم اینورتر ۲۴۰۰۰– کمپرسور روتاری – ساخت کشور مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت گرید A R22 – پاناسونیک PANASONIC

A9PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۲۹,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A12PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۳۵,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A18PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۴۴,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
A24PKD

کولر گازی اسپلیت گرید پاناسونیک

۵۵,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 –پرتاب ۲۵ متر – سیستم تصفیه هوا – سیستم حسگر نگهبان – دمپر چهار طرفه – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت گرید A R410 – پاناسونیک PANASONIC

YA9RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA12RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۲۸,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA18RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۳۸,۰۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
YA24RKE – ۸

کولر گازی اسپیلیت گرید پاناسونیک

۴۵,۴۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R410 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی اسپلیت سرد R22 – پاناسونیک PANASONIC

PC30JKF

کولر گازی اسپیلیت سرد پاناسونیک

۶۹,۵۰۰,۰۰۰کولر گازی سرد و گرم ۳۰۰۰۰ – کمپرسور روتاری – گاز R22 – ساخت مالزی۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک PANASONIC

CU,CS-UE9QKE

کولر گازی پاناسونیک

۴۴,۵۳۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۹۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CS/CU-A9PKD

کولر گازی پاناسونیک

۳۳,۱۳۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A12

کولر گازی پاناسونیک

۴۰,۴۱۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A18

کولر گازی پاناسونیک

۵۰,۲۴۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-A24

کولر گازی پاناسونیک

۶۳,۳۶۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC12

کولر گازی پاناسونیک

۳۲,۵۶۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC18

کولر گازی پاناسونیک

۴۳,۳۹۵,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC24

کولر گازی پاناسونیک

۵۱,۸۴۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-PC30

کولر گازی پاناسونیک

۷۹,۴۲۰,۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-RE18

کولر گازی پاناسونیک

۵۲,۷۷۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۱۸۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-RE24

کولر گازی پاناسونیک

۶۳,۵۹۵,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۲۴۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CU,CS-UE12

کولر گازی پاناسونیک

۳۷,۷۱۰,۰۰۰اینورتر با ظرفیت ۱۲۰۰۰ – کمپرسور روتاری – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه