021-66682229

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

60000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R22-9000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R22-12000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R22-18000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R22-24000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R410-9000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R410-12000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R410-18000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R410-24000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

R410-30000

آکس Auks
چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS–  دور ثابت R22

R22-9000

اسپیلت دیواری آکس

۲۳,۶۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R22-12000

اسپیلت دیواری آکس

۲۷,۸۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R22-18000

اسپیلت دیواری آکس

۳۷,۶۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R22-24000

اسپیلت دیواری آکس

۴۶,۰۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS–  دور ثابت R410

R410-9000

اسپیلت دیواری آکس

۲۶,۲۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۹۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R410-12000

اسپیلت دیواری آکس

۲۸,۹۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R410-18000

اسپیلت دیواری آکس

۳۹,۰۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۸۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R410-24000

اسپیلت دیواری آکس

۴۷,۵۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
R410-30000

اسپیلت دیواری آکس

۵۸,۹۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۳۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS–  اینورتر

INVERTER-R410-9000

اسپیلت دیواری آکس اینورتر

۳۱,۵۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۹۰۰۰ – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
INVERTER-R410-12000

اسپیلت دیواری آکس اینورتر

۳۵,۳۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۲۰۰۰ – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
INVERTER-R410-18000

اسپیلت دیواری آکس اینورتر

۴۹,۷۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۸۰۰۰ – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
INVERTER-R410-24000

اسپیلت دیواری آکس اینورتر

۵۷,۸۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۲۴۰۰۰ – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AUKS–  پیستونی

PISEON-R22-24000

اسپیلت دیواری آکس پیستونی

۷۱,۴۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۲۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AKUS –  ایستاده

R22-60000

اسپیلت دیواری آکس ایستاده

۷۱,۴۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۶۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت کولر گازی آکس AKUS –  پرتابل

TROPICAL-R410-12000

اسپیلت دیواری آکس پرتابل

۷۱,۴۰۰,۰۰۰اسپیلت دیواری با قابلیت سرمایش و گرمایش – با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه