021-66682229

لیست قیمت فن کویل گلدیران GOLDIRAN

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

GLKA-1200 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
72,485,000

GLKA-950 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
69,378,500

GLKA-750 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
56,640,000

GLKD-600 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
61,094,500

GLKA-400 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
50,739,500

GLKD-300 کاستی چهار طرفه

گلدیران GoldIran
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
47,633,000

GLKF4-900 زمینی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
42,240,000

GLKF4-600 زمینی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
36,480,000

GLKF4-400 زمینی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
31,680,000

GLKF4-300 زمینی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
28,800,000

GLKC-600 کاستی یک طرفه

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
63,360,000

GLKC-400 کاستی یک طرفه

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
49,920,000

GLKC-300 کاستی یک طرفه

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
47,040,000

GLKG-600S دیواری اسپیلیتی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
51,840,000

GLKG-400S دیواری اسپیلیتی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
48,000,000

GLKG-300S دیواری اسپیلیتی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
45,120,000

GLT3H-2200 سقفی توکار کانالی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
78,720,000

GLT3H-1600 سقفی توکار کانالی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
64,320,000

GLT3H-1200 سقفی توکار کانالی

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
50,880,000

GLKT3-1000 سقفی توکار

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
40,320,000

GLKT3-800 سقفی توکار

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
35,520,000

GLKT3-600 سقفی توکار

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
24,960,000

GLKT3-400 سقفی توکار

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
23,040,000

GLKT3-300 سقفی توکار

گلدیران GoldIran
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸
22,080,000

 

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL سقفی توکار

GLKT3-300

فن کویل گلدیران

۱۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران – Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-400

فن کویل گلدیران

۱۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-600

فن کویل گلدیران

۲۰,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-800

فن کویل گلدیران

۲۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-1000

فن کویل گلدیران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1200

فن کویل گلدیران

۴۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1600

فن کویل گلدیران

۵۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-2200

فن کویل گلدیران

۶۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL دیواری

GLKG-300S

فن کویل گلدیران

۳۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-400S

فن کویل گلدیران

۳۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-600S

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL کاستی

GLKD-300

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKD-400

فن کویل گلدیران

۳۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-600

فن کویل گلدیران

۴۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-750

فن کویل گلدیران

۴۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-950

فن کویل گلدیران

۵۲,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-1200

فن کویل گلدیران

۵۴,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-300

فن کویل گلدیران

۳۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-400

فن کویل گلدیران

۴۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-600

فن کویل گلدیران

۵۵,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL زمینی

GLKF4-300

فن کویل گلدیران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-400

فن کویل گلدیران

۳۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-600

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-900

فن کویل گلدیران

۳۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه