021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل گلدیران GOLDIRAN

 

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL سقفی توکار

GLKT3-300

فن کویل گلدیران

۱۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران – Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-400

فن کویل گلدیران

۱۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-600

فن کویل گلدیران

۲۰,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-800

فن کویل گلدیران

۲۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-1000

فن کویل گلدیران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1200

فن کویل گلدیران

۴۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1600

فن کویل گلدیران

۵۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-2200

فن کویل گلدیران

۶۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL دیواری

GLKG-300S

فن کویل گلدیران

۳۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-400S

فن کویل گلدیران

۳۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-600S

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL کاستی

GLKD-300

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKD-400

فن کویل گلدیران

۳۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-600

فن کویل گلدیران

۴۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-750

فن کویل گلدیران

۴۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-950

فن کویل گلدیران

۵۲,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-1200

فن کویل گلدیران

۵۴,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – چهار طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-300

فن کویل گلدیران

۳۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-400

فن کویل گلدیران

۴۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-600

فن کویل گلدیران

۵۵,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL زمینی

GLKF4-300

فن کویل گلدیران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-400

فن کویل گلدیران

۳۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-600

فن کویل گلدیران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-900

فن کویل گلدیران

۳۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی گلدیران۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه