021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل گلدیران GOLDIRAN

 

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL سقفی توکار

GLKT3-300

فن کویل گلدیران

۹,۹۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران – Low Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-400

فن کویل گلدیران

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-600

فن کویل گلدیران

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-800

فن کویل گلدیران

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– Low Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3-1000

فن کویل گلدیران

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1200

فن کویل گلدیران

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-1600

فن کویل گلدیران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKT3H-2200

فن کویل گلدیران

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار گلدیران– High Static ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL دیواری

GLKG-300S

فن کویل گلدیران

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-400S

فن کویل گلدیران

۲۳,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKG-600S

فن کویل گلدیران

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل دیواری گلدیران با ریموت بی سیم ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL کاستی

GLKD-300

فن کویل گلدیران

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKD-400

فن کویل گلدیران

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-600

فن کویل گلدیران

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-750

فن کویل گلدیران

۲۸,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-950

فن کویل گلدیران

۳۰,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم– چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKA-1200

فن کویل گلدیران

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – چهار طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-300

فن کویل گلدیران

۲۳,۵۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-400

فن کویل گلدیران

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKC-600

فن کویل گلدیران

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی گلدیران با ریموت بی سیم – یک طرفه ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل گلدیران GL زمینی

GLKF4-300

فن کویل گلدیران

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل زمینی گلدیران ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-400

فن کویل گلدیران

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل زمینی گلدیران ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-600

فن کویل گلدیران

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل زمینی گلدیران ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GLKF4-900

فن کویل گلدیران

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل زمینی گلدیران ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه