021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل گرین GREEN

 

لیست قیمت فن کویل گرین GREEN

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل دیواری طرح اسپلیت گرین GREEN

GWM300

فن کویل دیواری گرین

۱۳,۲۲۰,۰۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM300 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWM400

فن کویل دیواری گرین

۱۳,۹۱۰,۰۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM400 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWM600

فن کویل دیواری گرین

۱۶,۴۴۰,۰۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM600 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GWM800

فن کویل دیواری گرین

۲۳,۵۷۰,۰۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM800 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل سقفی توکار گرین GREEN

GCC300

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۰,۵۲۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM300 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCC400

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM400 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCC600

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۳,۷۴۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM600 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCC800

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM800 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCC1000

فن کویل سقفی توکار گرین

۲۱,۶۳۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM1000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GCC1200

فن کویل سقفی توکار گرین

۲۲,۳۶۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM1200 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاستی یکطرفه گرین GREEN

GC1W300

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۳,۹۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM300 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC1W400

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۵,۳۵۰,۰۰۰ فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM400 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC1W500

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۶,۵۶۰,۰۰۰ فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM500 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاستی چهار طرفه گرین GREEN

GC4W300

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۰,۵۲۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM300 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC4W400

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۱,۷۳۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM400 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC4W600

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۵,۳۵۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM600 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC4W800

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۷,۷۷۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM800 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC4W1000

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۳۰,۲۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM1000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GC4W1200

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۳۲,۶۰۰,۰۰۰ فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM1200 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل سقفی زمینی گرین GREEN

GDF400

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۰,۷۲۰,۰۰۰ فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM400 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDF600

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۴,۳۸۰,۰۰۰ فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM600 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDF800

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۶,۲۰۰,۰۰۰ فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM800 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDF1000

فن کویل سقفی زمینی گرین

۳۰,۴۷۰,۰۰۰ فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM1000 ۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه