021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل گرین GREEN

 

لیست قیمت فن کویل گرین GREEN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل دیواری طرح اسپلیت گرین GREEN

GWM300

فن کویل دیواری گرین

۱۳,۲۲۰,۰۰۰فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM300۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GWM400

فن کویل دیواری گرین

۱۳,۹۱۰,۰۰۰فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM400۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GWM600

فن کویل دیواری گرین

۱۶,۴۴۰,۰۰۰فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM600۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GWM800

فن کویل دیواری گرین

۲۳,۵۷۰,۰۰۰فن کویل دیواری طرح اسپلیت – با ریموت کنترل بی سیم – CFM800۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل سقفی توکار گرین GREEN

GCC300

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۰,۵۲۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM300۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GCC400

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۱,۴۴۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM400۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GCC600

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۳,۷۴۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM600۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GCC800

فن کویل سقفی توکار گرین

۱۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM800۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GCC1000

فن کویل سقفی توکار گرین

۲۱,۶۳۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM1000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GCC1200

فن کویل سقفی توکار گرین

۲۲,۳۶۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار – با پلنیوم، فیلتر و کویل سه ردیفه – CFM1200۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاستی یکطرفه گرین GREEN

GC1W300

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۳,۹۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM300۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC1W400

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۵,۳۵۰,۰۰۰فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM400۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC1W500

فن کویل کاستی یکطرفه گرین

۲۶,۵۶۰,۰۰۰فن کویل کاستی یکطرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM500۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاستی چهار طرفه گرین GREEN

GC4W300

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۰,۵۲۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM300۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC4W400

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۱,۷۳۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM400۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC4W600

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۵,۳۵۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM600۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC4W800

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۲۷,۷۷۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM800۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC4W1000

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۳۰,۲۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM1000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GC4W1200

فن کویل کاستی چهار طرفه گرین

۳۲,۶۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی چهار طرفه – با پمپ درین و ریموت کنترل بی سیم – CFM1200۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل سقفی زمینی گرین GREEN

GDF400

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۰,۷۲۰,۰۰۰فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM400۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GDF600

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۴,۳۸۰,۰۰۰فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM600۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GDF800

فن کویل سقفی زمینی گرین

۲۶,۲۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM800۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
GDF1000

فن کویل سقفی زمینی گرین

۳۰,۴۷۰,۰۰۰فن کویل سقفی زمینی – دکوراتیو با ریموت کنترل بی سیم – CFM1000۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه