021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل های آرن تهویه پارس

لیست قیمت فن کویل آرن AREN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه
لیست قیمت فن کویل آرن AREN سقفی توکار
AMKT3-300G12

فن کویل سقفی توکار آرن

۹,۸۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKT3-400G12

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۱,۲۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKT3-600G12

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۴,۷۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKT3-800G12

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۸,۸۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKT3-1000G12

فن کویل سقفی توکار آرن

۲۰,۵۰۰,۰۰فن کویل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت فن کویل آرن AREN زمینی
AMKF-300

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۴,۹۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی آرن – هوادهی ۳۰۰ c.f.m۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKF-400

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۶,۱۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی آرن – هوادهی ۴۰۰ c.f.m۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKF-600

فن کویل سقفی توکار آرن

۱۹,۲۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی آرن – هوادهی ۶۰۰ c.f.m۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKF-800

فن کویل سقفی توکار آرن

۲۰,۶۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی آرن – هوادهی ۸۰۰ c.f.m۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل آرن AREN کاستی

AMKD-300

فن کویل کاستی آرن

۱۹,۶۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه – COMPACT – با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKD-400

فن کویل کاستی آرن

۲۱,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه – COMPACT – با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKD-500

فن کویل کاستی آرن

۲۴,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه – COMPACT – با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKA-600

فن کویل کاستی آرن

۲۴,۴۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKA-850

فن کویل کاستی آرن

۲۷,۴۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKA-950

فن کویل کاستی آرن

۲۸,۸۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKA-1200

فن کویل کاستی آرن

۳۱,۱۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۴ طرفه با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKC-300

فن کویل کاستی آرن

۲۱,۱۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۱ طرفه – New Face – با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKC-400

فن کویل کاستی آرن

۲۱,۵۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۱ طرفه – New Face – با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKC-600

فن کویل کاستی آرن

۲۸,۲۰۰,۰۰۰فن کویل کاستی ۱ طرفه با ریموت کنترل۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
لیست قیمت فن کویل آرن AREN کانالی
AMKDT3H-1000G70

فن کویل کانالی آرن

۲۶,۷۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKDT3H-1200G70

فن کویل کانالی آرن

۲۷,۷۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKDT3H-1400G70

فن کویل کانالی آرن

۲۹,۸۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKDT3H-1600G70

فن کویل کانالی آرن

۴۱,۱۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKDT3H-1800G70

فن کویل کانالی آرن

۴۲,۰۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AMKDT3H-2200G70

فن کویل کانالی آرن

۴۴,۷۰۰,۰۰۰فن کویل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه