021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل های آرن تهویه پارس

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار، زمینی، دیواری، کاستی و داکتی آرن به شرح زیر می باشد:

 

لیست قیمت فن کویل سقفی توکار (بدون کابینیت) آرن

قیمت ( ریال ) هوادهی (c.f.m ) مدل کالا ردیف
۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ AMKT3-300G12 فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال ۱
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰۰ AMKT3-400G12 فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال ۲
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ AMKT3-600G12 فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال ۳
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰ AMKT3-800G12 فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال ۴
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰ AMKT3-1000G12 فن کوئل سقفی توکار آرن با فشار ۱۲ پاسکال ۵

 

 لیست قیمت انواع فن کویل زمینی آرن

قیمت ( ریال ) هوادهی(c.f.m ) مدل کالا ردیف
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ AMKF4-300 فن کوئل زمینی آرن ۱
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰۰ AMKF4-400 فن کوئل زمینی آرن ۲
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ AMKF4-600 فن کوئل زمینی آرن ۳
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۸۰۰ AMKF4-600 فن کوئل زمینی آرن ۴

 

لیست قیمت انواع فن کوئل دیواری آرن
قیمت ( ریال ) هوادهی (c.f.m ) مدل کالا ردیف
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ AMKG-300 فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل ۱
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰ AMKG400 فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل ۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ AMKG600 فن کوئل دیواذی آرن با ریموت کنترل ۳

 

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کاستی AREN آرن

قیمت ( ریال ) هوادهی (c.f.m ) مدل کالا ردیف
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ AMKD-300 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل ۱
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۰ AMKD-400 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل ۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰ AMKD-500 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن (Compact ) با ریموت کنترل ۳
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ AMKA-600 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل ۴
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۸۵۰ AMKA-850 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل ۵
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۹۵۰ AMKA-950 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل ۶
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۰ AMKA-1200 فن کوئل کاستی ۴ طرفه آرن با ریموت کنترل ۷
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ AMKC-300 فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face ) ۶
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰ AMKC-400 فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل (New Face ) ۷
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ AMKC-600 فن کوئل کاستی ۱ طرفه آرن با ریموت کنترل ۸

 

لیست قیمت انواع فن کوئل کانالی آرن

قیمت ( ریال ) هوادهی (c.f.m ) مدل کالا ردیف
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰ AMKDT3H-1000G70 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال ۱
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۰ AMKDT3H-1200G70 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال ۲
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰ AMKDT3H-1400G70 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۷۰ پاسکال ۳
۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰ AMKDT3H-1600G100 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال ۴
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰۰ AMKDT3H-1800G100 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار۱۰۰ پاسکال ۵
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۰ AMKDT3H-2200G100 فن کوئل سقفی کانالی آرن با فشار ۱۰۰ پاسکال ۶

به روز رسانی شد.