021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

HFP-34WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۸,۵۸۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۲۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-51WA/C12Z0

فن کویل هایسنس

۱۰,۰۳۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۳۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-68WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۱۱,۰۸۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۴۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-102WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۱۲,۹۳۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۶۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-136WA/C30Z03

فن کویل هایسنس

۱۷,۸۱۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۳۰ – حجم هوادهی ۸۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-170WA/C50703

فن کویل هایسنس

۲۰,۳۲۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۵۰ – حجم هوادهی ۱۰۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰  
HFP-204WA/C50Z03

فن کویل هایسنس

۲۱,۷۷۰,۰۰۰ فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۵۰ – حجم هوادهی ۱۲۰۰ ۰,۰۰۰,۰۰۰