021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل هایسنس HISENSE

HFP-34WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۸,۵۸۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-51WA/C12Z0

فن کویل هایسنس

۱۰,۰۳۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-68WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۱۱,۰۸۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-102WA/C12Z03

فن کویل هایسنس

۱۲,۹۳۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۱۲ – حجم هوادهی ۶۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-136WA/C30Z03

فن کویل هایسنس

۱۷,۸۱۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۳۰ – حجم هوادهی ۸۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-170WA/C50703

فن کویل هایسنس

۲۰,۳۲۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۵۰ – حجم هوادهی ۱۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
HFP-204WA/C50Z03

فن کویل هایسنس

۲۱,۷۷۰,۰۰۰فن کویل سقفی توکار کانالی – فشار ۵۰ – حجم هوادهی ۱۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰