021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل آکس AUX

لیست قیمت فن کویل آکس AUX

 

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل آکس AUX – دیواری

AUX300

فن کویل دیواری آکس

۲۶,۴۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری آکس – ۳۰۰CFM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AUX400

فن کویل دیواری آکس

۲۸,۶۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری آکس – ۴۰۰CFM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AUX600

فن کویل دیواری آکس

۳۱,۹۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری آکس – ۶۰۰CFM۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه