021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils گارانتی تک الکتریک

لیست قیمت فن کویل های میدیا به شرح زیر است:

فن کویل های شرکت میدیا یا همان مایدیا با گارانتی یک ساله شرکت بدر تک الکتریک عرضه میگردد. این فن کویل ها در انواع مختلف موجود می باشد:

 1. فن کویل میدیا سقفی توکار ۱۲ پاسکال
 2. فن کویل میدیا سقفی توکار ۳۰ پاسکال
 3. فن کویل میدیا کانالی پر فشار میدیا
 4. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه کامپکت
 5. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه
 6. فن کویل میدیا کاستی یک طرفه
 7. فن کویل میدیا زمینی
 8. فن کویل میدیا دیواری اسپیلی

 

 • لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های میدیا سقفی توکار

لیست قیمت فن کویل های میدیا سقفی توکار

 

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
مشاهده تخفیف امروز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ MKT3-200 ۲۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ MKT3-300 ۳۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ MKT3-400 ۴۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ MKT3-500 ۵۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ MKT3-600 ۶۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ MKT3H-800 ۸۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز  ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ MKT3H-1000 ۱۰۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز  ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ MKT3H-1200 ۱۲۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa

 

 • لیست قیمت فن کوئل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
مشاهده تخفیف امروز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ MKT3-200 ۲۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ MKT3-300 ۳۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ MKT3-400 ۴۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ MKT3-500 ۵۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ MKT3-600 ۶۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ MKT3H-800 ۸۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ MKT3H-1000 ۱۰۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ MKT3H-1200 ۱۲۰۰ فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال

 

 

 

 • لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک – سقفی کانال پر فشار

 

لیست قیمت فن کویل های میدیا

لیست قیمت فن کویل های میدیا

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ MKT3H-800G30 ۸۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ MKT3H-1000G70 ۱۰۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ MKT3H-1200G70 ۱۲۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ MKT3H-1400G70 ۱۴۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
مشاهده تخفیف امروز ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ MKT3H-1600G100 ۱۶۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ MKT3H-1800G100 ۱۸۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ MKT3H-2200G100 ۲۲۰۰ فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه با گارانتی تک الکتریک:
لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

 

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی یک طرفه میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز  ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ MKC-300 ۳۰۰ فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ MKC-400 ۴۰۰ فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ MKC-600 ۶۰۰ فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی ۴ طرفه با گارانتی تک الکتریک
قیمت فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

قیمت فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز  ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ MKD-300 ۳۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ MKD-400 ۴۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز  ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ MKD-500 ۵۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

 

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه میدیا – Midea

مشاهده تخفیفات روزانه!  فیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ MKA-600 ۶۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ MKA-750 ۷۵۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ MKA-850 ۸۵۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز  ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ MKA-950 ۹۵۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ MKA-1200 ۱۲۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز  ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ MKA-1500 ۱۵۰۰ فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا

 

 • لیست قیمت فن کویل میدیا در مدل های دیواری طرح اسپیلتی:
لیست قیمت فن کویل دیواری میدیا

لیست قیمت فن کویل های دیواری میدیا

 

لیست قیمت فن کویل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ MKG-300 ۳۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ MKG-400 ۴۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ MKG-500 ۵۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ MKG-600 ۶۰۰ فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا

 

 

 • لیست قیمت فن کویل میدیا مدل زمینی
لیست قیمت فن کویل میدیا زمینی

لیست قیمت فن کویل های میدیا زمینی

لیست قیمت فن کویل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه! قیمت (ریال) مدل ظرفیت CFM شرح
 مشاهده تخفیف امروز  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ MKF-150 ۱۵۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ MKF-250 ۲۵۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ MKF-300 ۳۰۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ MKF-400 ۴۰۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۰۰,۰۰۰,۰۰۰ MKF-450 ۴۵۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ MKF-500 ۵۰۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ MKF-600 ۶۰۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ MKF-800 ۸۰۰ فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز  ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ MKF-900 ۹۰۰ فن کویل میدیا زمینی

به روز رسانی شد