021-88288161-2

لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils گارانتی تک الکتریک

لیست قیمت فن کویل های میدیا به شرح زیر است:

فن کویل های شرکت میدیا یا همان مایدیا با گارانتی یک ساله شرکت بدر تک الکتریک عرضه میگردد. این فن کویل ها در انواع مختلف موجود می باشد:

 1. فن کویل میدیا سقفی توکار ۱۲ پاسکال
 2. فن کویل میدیا سقفی توکار ۳۰ پاسکال
 3. فن کویل میدیا کانالی پر فشار میدیا
 4. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه کامپکت
 5. فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه
 6. فن کویل میدیا کاستی یک طرفه
 7. فن کویل میدیا زمینی
 8. فن کویل میدیا دیواری اسپیلی

 

 • لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های میدیا سقفی توکار

لیست قیمت فن کویل های میدیا سقفی توکار

 

لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
مشاهده تخفیف امروز۱۴,۰۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۱۵,۳۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۱۶,۷۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۱۷,۲۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۱۸,۵۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز۲۷,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-800۸۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۳۰,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-1000۱۰۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa
مشاهده تخفیف امروز ۳۳,۵۰۰,۰۰۰MKT3H-1200۱۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۱۲pa

 

 • لیست قیمت فن کوئل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک به شرح زیر می باشد.
لیست قیمت فن کویل های سقفی توکار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
مشاهده تخفیف امروز۱۴,۰۰۰,۰۰۰MKT3-200۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۱۵,۳۰۰,۰۰۰MKT3-300۳۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۱۶,۷۰۰,۰۰۰MKT3-400۴۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۱۷,۲۰۰,۰۰۰MKT3-500۵۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۱۸,۵۰۰,۰۰۰MKT3-600۶۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۲۷,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-800۸۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۳۰,۳۰۰,۰۰۰MKT3H-1000۱۰۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال
مشاهده تخفیف امروز۳۳,۵۰۰,۰۰۰MKT3H-1200۱۲۰۰فن کویل سقفی توکار میدیا ۳۰ پاسکال

 

 

 

 • لیست قیمت فن کویل های میدیا Midea Fancoils با گارانتی تک الکتریک – سقفی کانال پر فشار

 

لیست قیمت فن کویل های میدیا

لیست قیمت فن کویل های میدیا

لیست قیمت فن کوئل های داکتی پرفشار میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۲۸,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-800G30۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۰۰,۰۰۰,۰۰۰MKT3H-1000G70۱۰۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۴۱,۱۰۰,۰۰۰MKT3H-1200G70۱۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۴۲,۷۰۰,۰۰۰MKT3H-1400G70۱۴۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
مشاهده تخفیف امروز۵۷,۸۰۰,۰۰۰MKT3H-1600G100۱۶۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۵۹,۴۰۰,۰۰۰MKT3H-1800G100۱۸۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۶۳,۲۰۰,۰۰۰MKT3H-2200G100۲۲۰۰فن کوئل داکتی پرفشار  Midea – مدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه با گارانتی تک الکتریک:
لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی یک طرفه

 

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی یک طرفه میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۳۲,۶۰۰,۰۰۰MKC-300۳۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۳۵,۳۰۰,۰۰۰MKC-400۴۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۴۵,۰۰۰,۰۰۰MKC-600۶۰۰فن کوئل کاستی یک طرفه میدیا
 • لیست قیمت فن کویل میدیا کاستی ۴ طرفه با گارانتی تک الکتریک
قیمت فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

قیمت فن کویل میدیا کاستی چهار طرفه

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه کامپکت میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۳۱,۱۰۰,۰۰۰MKD-300۳۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز۳۲,۶۰۰,۰۰۰MKD-400۴۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۳۴,۲۰۰,۰۰۰MKD-500۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا

 

 

لیست قیمت فن کویل های کاستی چهار طرفه میدیا – Midea

مشاهده تخفیفات روزانه! فیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۳۸,۸۰۰,۰۰۰MKA-600۶۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
 مشاهده تخفیف امروز ۴۰,۰۰۰,۰۰۰MKA-750۷۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز۴۳,۷۰۰,۰۰۰MKA-850۸۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۴۶,۴۰۰,۰۰۰MKA-950۹۵۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز۴۹,۶۰۰,۰۰۰MKA-1200۱۲۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا
مشاهده تخفیف امروز ۵۴,۷۰۰,۰۰۰MKA-1500۱۵۰۰فن کوئل کاستی چهارطرفه میدیا

 

 • لیست قیمت فن کویل میدیا در مدل های دیواری طرح اسپیلتی:
لیست قیمت فن کویل دیواری میدیا

لیست قیمت فن کویل های دیواری میدیا

 

لیست قیمت فن کویل های دیواری اسپیلتی میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز۳۱,۹۰۰,۰۰۰MKG-300۳۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۳۳,۵۰۰,۰۰۰MKG-400۴۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۳۵,۷۰۰,۰۰۰MKG-500۵۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا
 مشاهده تخفیف امروز۳۷,۰۰۰,۰۰۰MKG-600۶۰۰فن کویل دیواری طرح اسپیلت میدیا

 

 

 • لیست قیمت فن کویل میدیا مدل زمینی
لیست قیمت فن کویل میدیا زمینی

لیست قیمت فن کویل های میدیا زمینی

لیست قیمت فن کویل های زمینی دکوراتیور میدیا – Midea
مشاهده تخفیفات روزانه!قیمت (ریال)مدلظرفیت CFMشرح
 مشاهده تخفیف امروز ۱۹,۵۰۰,۰۰۰MKF-150۱۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۲۰,۴۰۰,۰۰۰MKF-250۲۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۲۲,۱۰۰,۰۰۰MKF-300۳۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۲۳,۹۰۰,۰۰۰MKF-400۴۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۰۰,۰۰۰,۰۰۰MKF-450۴۵۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۲۷,۶۰۰,۰۰۰MKF-500۵۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۰,۲۰۰,۰۰۰MKF-600۶۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز۳۱,۶۰۰,۰۰۰MKF-800۸۰۰فن کویل میدیا زمینی
 مشاهده تخفیف امروز ۳۲,۳۰۰,۰۰۰MKF-900۹۰۰فن کویل میدیا زمینی

به روز رسانی شد