021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO

 

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل آلفا

FM–۴۰۰۹–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۰,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۰–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۰۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۲–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۵–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۸–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۸۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۲۰–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۷,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۲۰۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل بتا

FM-4009B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۰,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4010B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۰۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4012B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4015B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4018B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۸۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل مارون

FM-4010M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۰۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4012M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4015M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل گاما

FM-4009S-L/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل گاما نمای استیل – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4010S-L/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل گاما نمای استیل – ۱۰۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل دگا

CS-FM-4009

پرده هوای ونتو

۹,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
CS-FM-4012

پرده هوای ونتو

۱۰,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
CS-FM-4015

پرده هوای ونتو

۱۳,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل دلتا

RM-1209S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۴,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-1212S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۵,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-1215S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۸,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل تتا

RM-3509-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۵,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-3512-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-3515-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۷,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۱۵۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO صنعتی مدل زتا

FM-5009-L

پرده هوای ونتو

۱۳,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای صنعتی ۳ فاز ونتو – مدل زتا – ۹۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-5012-L

پرده هوای ونتو

۱۶,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای صنعتی ۳ فاز ونتو – مدل زتا – ۱۲۰CM۰,۰۰۰,۰۰۰