021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO

 

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل آلفا

FM–۴۰۰۹–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۰–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۰۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۲–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۵–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۱۸–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۱۸۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM–۴۰۲۰–L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۷,۵۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل آلفا نمای سفید – ۲۰۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل بتا

FM-4009B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۰,۸۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4010B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۰۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4012B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4015B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4018B-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل بتا نمای نقره ای – ۱۸۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل مارون

FM-4010M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۱۸۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۰۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4012M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۱,۵۵۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4015M-L/Y S5

پرده هوای ونتو

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل مارون نمای قهوه ای – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل گاما

FM-4009S-L/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل گاما نمای استیل – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-4010S-L/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل گاما نمای استیل – ۱۰۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل دگا

CS-FM-4009

پرده هوای ونتو

۹,۸۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
CS-FM-4012

پرده هوای ونتو

۱۰,۶۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
CS-FM-4015

پرده هوای ونتو

۱۳,۱۰۰,۰۰۰ پرده هوای ونتو – مدل دگا توکار – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل دلتا

RM-1209S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۴,۳۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-1212S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-1215S-D/Y5G

پرده هوای ونتو

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی برقی – مدل دلتا – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO مدل تتا

RM-3509-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-3512-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
RM-3515-S/Y

پرده هوای ونتو

۱۷,۶۰۰,۰۰۰ پرده هوای گرمایشی کویل آب گرم – مدل تتا – ۱۵۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست قیمت پرده هوای ونتو VENTO صنعتی مدل زتا

FM-5009-L

پرده هوای ونتو

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ پرده هوای صنعتی ۳ فاز ونتو – مدل زتا – ۹۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰
FM-5012-L

پرده هوای ونتو

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای صنعتی ۳ فاز ونتو – مدل زتا – ۱۲۰CM ۰,۰۰۰,۰۰۰