021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

كويل دار - RM 4020-HW - با ریموت - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
46,242,000

كويل دار - RM 4015-HW - با ریموت - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
40,446,000

كويل دار - RM 4012-HW - با ریموت - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
31,914,000

كويل دار - RM 4009-HW - با ریموت - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,790,000

كويل دار - HM 4020-HW - طرح ام دی اف - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
40,320,000

كويل دار - HM 4015-HW - طرح ام دی اف - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
36,990,000

كويل دار - HM 4012-HW - طرح ام دی اف - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,520,000

كويل دار - HM 4009-HW - طرح ام دی اف - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
26,640,000

پرتاب باد هم دما - DM 4020-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
33,300,000

پرتاب باد هم دما - DM 4018-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 180 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
31,230,000

پرتاب باد هم دما - DM 4015-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
29,034,000

پرتاب باد هم دما - DM 4012-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,966,000

پرتاب باد هم دما - DM 4010-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 100 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
23,940,000

پرتاب باد هم دما - DM 4009-L/Y - دکوراتیو MDF - به طول 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
22,680,000

پرتاب باد هم دما - FM 4020 CS-L/Y - سقفی توکار - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
26,460,000

پرتاب باد هم دما - FM 4018 CS-L/Y - سقفی توکار - 180 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
26,100,000

پرتاب باد هم دما - FM 4015 CS-L/Y - سقفی توکار - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
25,830,000

پرتاب باد هم دما - FM 4012 CS-L/Y - سقفی توکار - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
20,790,000

پرتاب باد هم دما - FM 4009 CS-L/Y - سقفی توکار - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,450,000

پرتاب باد هم دما - BM 4020-L/Y - ساده - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
26,190,000

پرتاب باد هم دما - BM 4018-L/Y - ساده - 180 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
25,218,000

پرتاب باد هم دما - BM 4015-L/Y - ساده - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,480,000

پرتاب باد هم دما - BM 4012-L/Y - ساده - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
19,341,000

پرتاب باد هم دما - BM 4010-L/Y - ساده - 100 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
19,080,000

پرتاب باد هم دما - BM 4009-L/Y - ساده - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,585,000

پرتاب باد هم دما - FM 4020-L/Y - ساده - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
26,505,000

پرتاب باد هم دما - FM 4018-L/Y - ساده - 180 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
25,974,000

پرتاب باد هم دما - FM 4015-L/Y - ساده - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
24,678,000

پرتاب باد هم دما - FM 4012-L/Y - ساده - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
20,340,000

پرتاب باد هم دما - FM 4010-L/Y - ساده - 100 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
19,692,000

پرتاب باد هم دما - FM 4009-L/Y - ساده - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
19,350,000

پرتاب باد هم دما - FM 4006-L/Y - ساده - 60 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
16,650,000

المنت دار - HM 4009-EM - با ریموت - 90 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
0

المنت دار - HM 4012-EM - با ریموت - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
0

المنت دار - HM 4015-EM - با ریموت - 150 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
0

المنت دار - HM 4020-EM - با ریموت - 200 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
0

صنعتی - DIM 2007 - سه فاز - 70 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
22,496,000

صنعتی - IM 2007 - سه فاز - 70 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
21,318,000

صنعتی - IM 2012 - سه فاز - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
27,103,500

صنعتی - DIM 2012 - سه فاز - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
28,576,000

صنعتی - IM 2007-HW - سه فاز - 70 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
28,880,000

صنعتی - IM 2012-HW - سه فاز - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
41,895,000

صنعتی - HIM 2007 - سه فاز - 70 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
23,560,000

صنعتی - HIM 2012 - سه فاز - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
30,390,500

صنعتی - IM 2007-HW - سه فاز - 70 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
30,210,000

صنعتی - IM 2012-HW - سه فاز - 120 سانت

میتسویی Mitsui
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
43,700,000