021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای تک فاز سری FM میتسویی MITSUI

FM 4006-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۲,۱۹۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4009-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۴,۲۶۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4010-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۴,۸۳۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4012-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۵,۷۵۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4015-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۹,۴۳۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4018-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۱,۷۳۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4020-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۲,۸۸۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای تک فاز سری BM میتسویی MITSUI

BM 4009-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۲,۸۸۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BM 4010-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۳,۴۵۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BM 4012-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۴,۳۷۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BM 4015-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۸,۷۵۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BM 4018-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۰,۷۰۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
BM 4020-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای توکار سقفی میتسویی MITSUI

FM 4009 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۱۳,۱۱۰,۰۰۰ پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4012 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۱۵,۴۱۰,۰۰۰ پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4015 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۱۸,۴۴۰,۰۰۰ پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4018 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۳۱,۱۶۰,۰۰۰ پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
FM 4020 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۲۲,۰۸۰,۰۰۰ پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای دکوراتیو میتسویی MITSUI

DM 4009-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۱۷,۷۰۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DM 4010-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۱۸,۷۵۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DM 4012-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۱۹,۸۹۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DM 4015-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۴,۳۸۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DM 4018-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۳۷,۴۸۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DM 4020-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۸,۸۷۰,۰۰۰ پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای کویل دار میتسویی MITSUI

HM 4009-HW

پرده هوای کویل دار

۱۷,۶۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4012-HW

پرده هوای کویل دار

۲۰,۱۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4015-HW

پرده هوای کویل دار

۲۴,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4020-HW

پرده هوای کویل دار

۳۰,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
RM 4009-HW

پرده هوای کویل دار

۱۸,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
RM 4012-HW

پرده هوای کویل دار

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
RM 4015-HW

پرده هوای کویل دار

۲۶,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
RM 4020-HW

پرده هوای کویل دار

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای المنت برقی میتسویی MITSUI

HM 4009-EM

پرده هوای المنت برقی

۱۷,۲۰۰,۰۰۰ پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4012-EM

پرده هوای المنت برقی

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4015-EM

پرده هوای المنت برقی

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HM 4020-EM

پرده هوای المنت برقی

۳۰,۹۰۰,۰۰۰ پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

مدل قیمت به ریال شرح تخفیف جشنواره تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز  میتسویی MITSUI – صنعتی

IM 2007

پرده هوای سه فاز صنعتی

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
IM 2012

پرده هوای سه فاز صنعتی

۱۷,۳۸۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز دکوراتیو میتسویی MITSUI – صنعتی

DIM 2007

پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو

۱۵,۱۲۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
DIM 2012

پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو

۱۹,۳۲۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز با کویل گرمایشی میتسویی MITSUI – صنعتی

IM 2007-HW

پرده هوای سه فاز با کویل

۲۱,۷۰۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی با کویل گرمایشی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
IM 2012-HW

پرده هوای سه فاز با کویل

۳۱,۸۰۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی با کویل گرمایشی ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای اینورتر دار میتسویی MITSUI – صنعتی

HIM 2007

پرده هوای اینورتر دار

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی مجهز به اینورتر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2012

پرده هوای اینورتر دار

۱۹,۴۳۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی مجهز به اینورتر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2007-HW

پرده هوای اینورتر دار

۲۲,۳۶۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی کویل دار گرمایشی صنعتی مجهز به اینورتر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2012-HW

پرده هوای اینورتر دار

۳۳,۲۸۰,۰۰۰ پرده هوای سه فاز صنعتی کویل دار گرمایشی صنعتی مجهز به اینورتر ۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه