021-88288161-2

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای تک فاز سری FM میتسویی MITSUI

FM 4006-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۴,۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4009-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۶,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4010-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۷,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4012-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۸,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4015-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۲,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4018-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4020-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۶,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای تک فاز سری BM میتسویی MITSUI

BM 4009-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۴,۸۵۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BM 4010-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۵,۴۷۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BM 4012-L/Y

پرده هوای میتسویی

۱۶,۵۳۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BM 4015-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۱,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BM 4018-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۳,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
BM 4020-L/Y

پرده هوای میتسویی

۲۴,۷۵۰,۰۰۰پرده هوای تکفاز با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای توکار سقفی میتسویی MITSUI

FM 4009 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۱۵,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4012 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۱۷,۷۰۰,۰۰۰پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4015 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۲۱,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4018 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۲۴,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
FM 4020 CS-L/Y

پرده هوای توکار سقفی

۲۵,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای توکار سقفی- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل و مگنت اتوماتیک و تایمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای دکوراتیو میتسویی MITSUI

DM 4009-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۰,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DM 4010-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۱,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DM 4012-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۲,۹۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DM 4015-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۲۸,۰۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DM 4018-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۳۱,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DM 4020-L/Y

پرده هوای دکوراتیو

۳۳,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای دکوراتیو- تک فاز – با موتور ۲ دور با ریموت کنترل با نمای MDF و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای کویل دار میتسویی MITSUI

HM 4009-HW

پرده هوای کویل دار

۱۸,۹۵۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4012-HW

پرده هوای کویل دار

۲۱,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4015-HW

پرده هوای کویل دار

۲۶,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4020-HW

پرده هوای کویل دار

۳۲,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور – نمای MDF و رنگ بندی و طرح های مختلف۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM 4009-HW

پرده هوای کویل دار

۲۲,۸۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM 4012-HW

پرده هوای کویل دار

۲۶,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM 4015-HW

پرده هوای کویل دار

۳۲,۱۲۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
RM 4020-HW

پرده هوای کویل دار

۳۸,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای کویل دار گرمایشی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای المنت برقی میتسویی MITSUI

HM 4009-EM

پرده هوای المنت برقی

۱۹,۳۶۰,۰۰۰پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4012-EM

پرده هوای المنت برقی

۲۲,۱۰۰,۰۰۰پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4015-EM

پرده هوای المنت برقی

۲۷,۴۰۰,۰۰۰پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HM 4020-EM

پرده هوای المنت برقی

۳۲,۹۰۰,۰۰۰پرده هوای المنت برقی با ریموت کنترل و موتور ۲ دور و مجهز به دیمر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت پرده هوای میتسویی MITSUI

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز  میتسویی MITSUI – صنعتی

IM 2007

پرده هوای سه فاز صنعتی

۱۷,۷۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
IM 2012

پرده هوای سه فاز صنعتی

۲۱,۹۷۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز دکوراتیو میتسویی MITSUI – صنعتی

DIM 2007

پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو

۱۹,۲۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
DIM 2012

پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو

۲۴,۵۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی دکوراتیو۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای سه فاز با کویل گرمایشی میتسویی MITSUI – صنعتی

IM 2007-HW

پرده هوای سه فاز با کویل

۲۳,۸۷۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی با کویل گرمایشی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
IM 2012-HW

پرده هوای سه فاز با کویل

۳۴,۹۸۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی با کویل گرمایشی۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت پرده هوای اینورتر دار میتسویی MITSUI – صنعتی

HIM 2007

پرده هوای اینورتر دار

۱۸,۶۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی مجهز به اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2012

پرده هوای اینورتر دار

۲۳,۷۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی مجهز به اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2007-HW

پرده هوای اینورتر دار

۲۵,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی کویل دار گرمایشی صنعتی مجهز به اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
HIM 2012-HW

پرده هوای اینورتر دار

۳۶,۳۰۰,۰۰۰پرده هوای سه فاز صنعتی کویل دار گرمایشی صنعتی مجهز به اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه