021-88288161-2

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

 

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت چیلر گرین GREEN

مینی چیلر تک فاز گرین۱۹۵,۴۴۰,۰۰۰مینی چیلر تک فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۳٫۷ تن – ظرفیت ۱۳ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مینی چیلر سه فاز گرین۲۳۰,۹۷۰,۰۰۰مینی چیلر سه فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴٫۵ تن – ظرفیت ۱۶ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مینی چیلر سه فاز گرین۳۱۰,۳۴۰,۰۰۰مینی چیلر سه فاز – به همراه پمپ، مخزن آب و اوپراتور صفحه ای – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸ تن – ظرفیت ۲۸ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 

لیست قیمت مدولار گرین GREEN

مدولار سه فاز گرین۳۱۹,۸۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور یک عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سه فاز گرین۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور دو عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۲۰ تن – ظرفیت ۶۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سه فاز گرین۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور دو عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۲۰ تن – ظرفیت ۶۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سه فاز گرین۸۷۶,۵۳۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور سه عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۳۰ تن – ظرفیت ۹۵ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سه فاز گرین۱,۰۰۶,۸۲۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور دو عدد اسکرال دانفوس – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سه فاز گرین۸۸۸,۳۷۰,۰۰۰مدولار سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال پاناسونیک – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 

لیست قیمت مدولار سری V گرین GREEN

مدولار سری V گرین۹۷۴,۶۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سری V گرین۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۴۰ تن – ظرفیت ۱۳۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سری V گرین۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R22 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۴۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مدولار سری V گرین۳۱۰,۵۴۰,۰۰۰مدولار سری V – سه فاز – دارای اواپراتور پوسته لوله – R410 – کمپرسور چهار عدد اسکرال کوپلند – ظرفیت ۸٫۵ تن – ظرفیت ۴۰ کیلو وات۰,۰۰۰,۰۰۰