021-88288161-2

لیست قیمت چیلرهای میدیا Midea Chiller

چیلرهای هواخنک میدیا در ظرفیت های ۸٫۵ الی ۷۱ تن تبرید وارد بازار می شوند:

لیست قیمت چیلرهای میدیا Midea

لیست قیمت چیلرهای میدیا Midea

MGB-F30W/RN1

چیلر میدیا

۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGB-D30W/RN1

چیلر میدیا

۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGBT-F30W/RN1

چیلر میدیا

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGBT-D30W/RN1

چیلر میدیا

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک دیجیتال حاره ای مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGBT-F65W/RN1

چیلر میدیا

۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۱۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGB-D65W/RN1

چیلر میدیا

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۱۸٫۵ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGB-F130W/RN1

چیلر میدیا

۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۳۷ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGB-F200W/RN1

چیلر میدیا

۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۵۷ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
MGBT-F250W/RN1

چیلر میدیا

۲,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰چیلر هوا خنک  حاره ای مدولار اسکرال – ظرفیت نامی ۷۱ تن تبرید۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

به روز رسانی شد.