تلفن : 021 882 881 62
تلفن : 021 882 881 61
شما هنوز به ناحیه کاربری خود وارد نشده اید.
برای استفاده از خدمات سایت باید وارد شوید.

لیست قیمت چیلرهای میدیا Midea Chiller

چیلرهای هواخنک میدیا در ظرفیت های ۱۵ الی ۷۱ تن تبرید وارد بازار می شوند:

لیست قیمت چیلرهای میدیا- Midea
قیمتمدلشرحردیف
این فرم تکمیل شودMGB-F55W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۵/۵ تن تبرید۱
این فرم تکمیل شودMGB-F55W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی۱۵/۵ تن تبرید۲
این فرم تکمیل شودMGB-F60W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی۱۷  تن تبرید۳
این فرم تکمیل شودMGB-F60W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید۴
این فرم تکمیل شودMGBT-F60W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید۵
این فرم تکمیل شودMGBT-D60W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۷ تن تبرید میدیا۶
این فرم تکمیل شودMGB-F65W/Rچیلر هوا مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۷
این فرم تکمیل شودMGB-D65W/Rچیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۸
این فرم تکمیل شودMGB-F65W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید۹
این فرم تکمیل شودMGB-D65W/RN1چیلر هوا خنک دیجیتال مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۱۸/۵ تن تبرید میدیا۱۰
این فرم تکمیل شودMGB-F120W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۴ تن تبرید میدیا۱۱
این فرم تکمیل شودMGB-F130W/Rچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۷ تن تبرید میدیا۱۲
این فرم تکمیل شودMGB-F130W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۳۷ تن تبرید میدیا۱۳
این فرم تکمیل شودMGBT-F180W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۱ تن تبرید۱۴
این فرم تکمیل شودMGB-F200W/Sچیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۷ تن تبرید میدیا۱۵
این فرم تکمیل شودMGB-F200W/RN1چیلر هوا خنک مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۵۷ تن تبرید میدیا۱۶
این فرم تکمیل شودMGBT-F200W/RN1چیلر هوا خنک حاره ای مدولار اسکرال به ظرفیت نامی ۷۱ تن تبرید۱۷

به روز رسانی شد.