021-88288161-2

لیست قیمت مینی چیلر آرن تهویه پارس Aren tahvieh Pars

مینی چیلر آپارتمانی آرن در ظرفیت های ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ تن تبرید وارد بازار ایران می شود:

 

قیمت ( ریال )هوادهی (c.f.m )مدلکالاردیف
این فرم تکمیل شود۱۰AMGC-F10W/N1مینی چیلر heat pump آرن به ظرفیت ۳ تن۱
این فرم تکمیل شود۱۶AMGC-F16W/SN1مینی چیلر heat pump آرن به ظرفیت ۵ تن۲
این فرم تکمیل شود۳۵AMC-SS35/RN1Lچیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۱۰ تن۳
این فرم تکمیل شود۶۵AMC-SS65/RN1Lچیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۲۰ تن۴
این فرم تکمیل شود۱۳۰AMC-SS130/RN1چیلر یکپارچه هوایی heat pump آرن به ظرفیت ۴۰ تن۵

 

به روز رسانی شد.