021-66682229

لیست قیمت فن کویل تراست TRUST

لیست قیمت فن کویل تراست TRUST

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل زمینی روکار تراست TRUST

TMFCF1-300L&R

فن کویل زمینی روکار تراست

۱۶,۲۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی روکار – مکش از روبرو – CMF300۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCF1-400L&R

فن کویل زمینی روکار تراست

۱۷,۳۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی روکار – مکش از روبرو – CMF400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCF1-500L&R

فن کویل زمینی روکار تراست

۱۹,۸۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی روکار – مکش از روبرو – CMF500۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCF1-600L&R

فن کویل زمینی روکار تراست

۲۱,۵۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی روکار – مکش از روبرو – CMF600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCF1-800L&R

فن کویل زمینی روکار تراست

۲۲,۵۰۰,۰۰۰فن کویل زمینی روکار – مکش از روبرو – CMF800۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاست چهارطرفه تراست TRUST

TMFCC4-300

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۲۰,۷۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF300۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-400

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۲۱,۹۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-500

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۲۳,۷۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF500۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-600

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۲۸,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-750

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۲۹,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF750۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-850

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۳۱,۲۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF850۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-950

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۳۲,۶۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF950۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-1200

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۳۵,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF1200۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC4-1500

فن کویل کاست چهارطرفه تراست

۳۹,۷۰۰,۰۰۰فن کویل کاست چهار طرفه – CMF1500۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کاست یکطرفه تراست TRUST

TMFCC1-300

فن کویل کاست یکطرفه تراست

۲۳,۵۰۰,۰۰۰فن کویل کاست یکطرفه – CMF300۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC1-400

فن کویل کاست یکطرفه تراست

۲۴,۲۰۰,۰۰۰فن کویل کاست یکطرفه – CMF400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCC1-600

فن کویل کاست یکطرفه تراست

۳۰,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کاست یکطرفه – CMF600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل کانالی تراست TRUST

TMFCD3-200L&R

فن کویل کانالی تراست

۱۰,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF200۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-300L

فن کویل کانالی تراست

۱۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF300۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-400L

فن کویل کانالی تراست

۱۱,۶۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-500L

فن کویل کانالی تراست

۱۲,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF500۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-600L

فن کویل کانالی تراست

۱۳,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-800L

فن کویل کانالی تراست

۱۹,۵۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF800۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCD3-1200L

فن کویل کانالی تراست

۲۳,۳۰۰,۰۰۰فن کویل کانالی – ۳ ردیفه چپ و راست – سقفی توکار – CMF1200۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل دیواری تراست TRUST

TMFCW-300

فن کویل دیواری

۲۲,۲۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری – با شیر سه راهه – CMF300۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCW-400

فن کویل دیواری

۲۳,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری – با شیر سه راهه – CMF400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCW-500

فن کویل دیواری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری – با شیر سه راهه – CMF500۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCW-600

فن کویل دیواری

۲۵,۵۰۰,۰۰۰فن کویل دیواری – با شیر سه راهه – CMF600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت فن کویل داکتی های استاتیک تراست TRUST

TMFCDH-1000

فن کویل داکتی

۲۷,۰۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 1000۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCDH-1200

فن کویل داکتی

۲۸,۷۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 1200۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCDH-1400

فن کویل داکتی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 1400۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCDH-1600

فن کویل داکتی

۴۱,۰۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 1600۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCDH-1800

فن کویل داکتی

۴۲,۰۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 1800۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMFCDH-2200

فن کویل داکتی

۴۴,۲۰۰,۰۰۰فن کویل داکتی های استاتیک – CMF 2200۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه