021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت گرین GREEN

 

لیست قیمت داکت اسپلیت گرین GREEN

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت اینورتر گرین GREEN

GDS -18P1T1A

داکت اسپلیت اینورتر گرین

۵۲,۸۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت اینورتر ۱۸۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۱٫۵ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS -24P1T1A

داکت اسپلیت اینورتر گرین

۶۲,۷۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت اینورتر ۲۴۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS -30P1T1A

داکت اسپلیت اینورتر گرین

۷۲,۶۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت اینورتر ۳۰۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲٫۵ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS -36P1T1A

داکت اسپلیت اینورتر گرین

۸۳,۶۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت اینورتر ۳۶۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۳ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-48P1T1A

داکت اسپلیت اینورتر گرین

۱۲,۱۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت اینورتر ۴۸۰۰۰ – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۴ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال گرین GREEN

GDS-18P1T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۴۲,۹۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۱۸۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۱٫۵ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-24P1T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۸۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۲۴۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-30P1T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۹۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۳۰۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲٫۵ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-36P1T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۹۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۳۶۰۰۰ – تک فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۳ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-48P3T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۴۸۰۰۰ – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۴ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-60P3T3/B

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت حاره ای تروپیکال ۶۰۰۰۰ – سه فاز – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۵ تن – R22/T3۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت گرین GREEN

GDS-18P1T1/R1

داکت اسپلیت گرین

۴۵,۱۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۱٫۵ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-24P1T1/R1

داکت اسپلیت گرین

۵۳,۳۵۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-36P1T1/R1

داکت اسپلیت گرین

۷۱,۵۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۳ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-48P1T1/R1

داکت اسپلیت گرین

۹۲,۴۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ – سه فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۴ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-60P1T1/R1

داکت اسپلیت گرین

۱۰۸,۹۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ – سه فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۵ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت حاره ای گرین GREEN

GDS-24P1T3/R1

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۹۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-24P1T3/R1

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۸۹۰ – با ظرفیت ۲٫۵ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
GDS-24P1T3/R1

داکت اسپلیت حاره ای گرین

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ – تک فاز  – ابعاد یونیت داخلی ۲۹۰*۷۸۵*۱۲۵۰ – با ظرفیت ۳ تن – R410A۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه