021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت سامسونگ SAMSUNG

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

24000 - دورثابت

سامسونگ Samsung
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
200,000,000

24000 - اینورتر

سامسونگ Samsung
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
220,000,000

36000 - اینورتر دار

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
305,000,000

36000 - دور ثابت - سه فاز - R410A

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
285,000,000

48000 - دور ثابت

سامسونگ Samsung
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
350,000,000

48000 - اینورتر دار

سامسونگ Samsung
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
410,000,000

AC090JNMDEH

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

AC071JNMDEH

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

AC052JNMDEH

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC160DHXGA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC140DHXGA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

NS060SCREBHAC

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

NS024SCREBHAC

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

NS018SCREBHAC

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

NS012SCREBHAC

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC100DHXGA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC125DHXEB

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC100DHXEA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UH052EAV1

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC071DHXEA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

RC090DHXEA

سامسونگ Samsung
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت داکت اسپلیت سامسونگ SAMSUNG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت سامسونگ SAMSUNG  – اینورتر

UH052EAV1

داکت اسپیلت اینورتر

۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۱۸۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC071DHXEA

داکت اسپیلت اینورتر

۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۲۴۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC090DHXEA

داکت اسپیلت اینورتر

۲۰۷,۹۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۳۰۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC100DHXEA

داکت اسپیلت اینورتر

۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۳۶۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC100DHXGA

داکت اسپیلت اینورتر

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۳۶۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC125DHXEB

داکت اسپیلت اینورتر

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۴۲۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC140DHXGA

داکت اسپیلت اینورتر

۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۴۸۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
RC160DHXGA

داکت اسپیلت اینورتر

۰۰,۰۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۴۸۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت سامسونگ SAMSUNG  – S اینورتر

AC052JNMDEH

داکت S اینورتر

۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۱۸۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC071JNMDEH

داکت S اینورتر

۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۲۴۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC090JNMDEH

داکت S اینورتر

۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۳۰۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC100JNMDEH

داکت S اینورتر

۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۳۶۰۰۰ – تک فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC120JNMDEH

داکت S اینورتر

۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۴۲۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC140JNMDEH

داکت S اینورتر

۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۴۸۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
AC160JNMDEH

داکت S اینورتر

۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰کانسیلد داکت S اینورتر سرد و گرم به ظرفیت ۶۰۰۰۰ – سه فاز۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه