021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت تک الکتریک Tech Electeric

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

BT-24HR - اینورتر 24000

تک الکتریک TechElecteric
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
107,000,000

BT-30HR - اینورتر 30000

تک الکتریک TechElecteric
سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
127,000,000

BT-60HR

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

BT-48HR

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

BT-36HR

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

BT-18HR

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TD-60CT3

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TD-48CT3

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TD-36CT3

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TD-24CT3

تک الکتریک TechElecteric
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

 

لیست قیمت داکت اسپلیت تک الکتریک TECH ELECTERIC با گارانتی بدر تک الکتریک

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت تک الکتریک TECH ELECTERIC با گارانتی بدر تک الکتریک سرد و گرم

BT-18HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۴۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۱۸۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
BT-24HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۵۶,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
BT-30HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۶۳,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
BT-36HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۷۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
BT-48HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۹۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
BT-60HR

داکت اسپلیت سرد و گرم

۹۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت ۶۰۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت تک الکتریک TECH ELECTERIC با گارانتی بدر تک الکتریک سرد حاره ای

TD-24CT3

داکت اسپلیت سرد حاره ای

۸۸,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت سرد حاره ای ۲۴۰۰۰ – با ظرفیت ۲ تن -با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TD-36CT3

داکت اسپلیت سرد حاره ای

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت سرد حاره ای ۳۶۰۰۰ – با ظرفیت ۳ تن – با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TD-48CT3

داکت اسپلیت سرد حاره ای

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت سرد حاره ای ۴۸۰۰۰ – با ظرفیت ۴ تن – با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TD-60CT3

داکت اسپلیت سرد حاره ای

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت سرد حاره ای ۶۰۰۰۰ – با ظرفیت ۵ تن – با گارانتی بدر تک الکتریک۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

 

لیست قیمت داکت اسپلیت میدیا Midea

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت میدیا Midea  با گارانتی بانیان

MTI-24HWN1-Q

داکت اسپلیت سرد و گرم

 داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MTI-30HWN1-Q

داکت اسپلیت سرد و گرم

 داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MTI-36HWN1-Q

داکت اسپلیت سرد و گرم

 داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سرد و گرم با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MTI-24HWFN1-QRDO

داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر

 داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MTI-30HWFN1- QRDO

داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر

 داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
MTI-36HWFN1- QRDO

داکت اسپلیت سرد و گرم اینورتر

 داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ سرد و گرم اینورتر – با گارانتی بانیان۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه