021-88288161-2

لیست قیمت داکت اسپلیت تراست TRUST

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

TMDINV36HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDINV30HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDINV24HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDINV18HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDH60CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDH48CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDINV48HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMDINV60HT1

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMD18CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMD24CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMD30CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

TMD36CT3

تراست Trust
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت داکت اسپلیت تراست TRUST

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت کم مصرف تراست TRUST

TMD-18H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۵۸,۳۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۱۸۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده تخفیف روزانه
TMD-24H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۶۵,۹۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۲۴۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMD-30H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۷۹,۷۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۳۰۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMD-36H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۹۷,۹۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۳۶۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال تکفاز۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMDH-48H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت با افت فشار بالا ۴۸۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMDH-60H410

داکت اسپلیت کم مصرف تراست

۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت با افت فشار بالا ۶۰۰۰۰ – BTU/HR – سرد تروپیکال۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت  اینورتر تراست TRUST

TMINVD-18HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۷۹,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۱۸۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMINVD-24HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۸۴,۵۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۲۴۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMINVD-30HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۹۹,۰۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۳۰۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMINVD-36HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۱۱۸,۷۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۳۶۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMINVD-48HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۴۸۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه
TMINVD-60HT1

داکت اسپلیت اینورتر تراست

۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰کولر اسپلیت داکت ۶۰۰۰۰ – BTU/HR – سرد و گرم۰,۰۰۰,۰۰۰  مشاهده تخفیف روزانه