021-66682229
داکت اسپلیت ال جی

داکت اسپلیت ال جی

نام کالا برند تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)

UB361ph - 36000 - اینورتر دار-کره

ال جی LG
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸
345,000,000

UB30 - 30000 - اینورتر دار-کره

ال جی LG
پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸
295,000,000

24000 - اینورتر - چینی

ال جی LG
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
194,750,000

UB24 - 24000 - اینورتر دار -کره

ال جی LG
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
228,000,000

54000 - سه فاز -اینورتر -چینی

ال جی LG
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
358,150,000

54000 - تکفاز -اینورتر -چینی

ال جی LG
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
349,600,000

36000 - اینورتر - چینی

ال جی LG
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
275,500,000

UB481ph - 48000 - تکفاز اینورتر دار

ال جی LG
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
275,000,000

TBH608RSS - 60000 - دور ثابت

ال جی LG
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
470,000,000

UU60WU32 - 60000 - اینورتر دار

ال جی LG
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
470,000,000

TBH488RSS - 48000 - دور ثابت

ال جی LG
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
340,000,000

TBH306GSS - 30000 - دور ثابت

ال جی LG
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
200,000,000

UB423ph - 42000 - اینورتر دار

ال جی LG
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷
390,000,000

UU24WU44

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

CB18

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU18WUE4

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UB603ph

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UB601ph

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU61WU32

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UB483ph

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU42WU32

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU49WU32

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UB421ph

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU42WU32

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU48WU32

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UB363ph

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU37WUO2

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU36WUO2

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

UU30WU44

ال جی LG
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷
0

لیست قیمت داکت اسپلیت ال جی LG

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت ال جی LG – اینورتر

CB18

داکت اسپلیت ال جی

 داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
CB24

داکت اسپلیت ال جی

۸۸,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB30

داکت اسپلیت ال جی

۹۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB361PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB363PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB421PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU48WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU49WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU60WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU61WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU24WU44

داکت اسپلیت ال جی

۸۸,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU30WU44

داکت اسپلیت ال جی

۹۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU36WIO2

داکت اسپلیت ال جی

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU37WUO2

داکت اسپلیت ال جی

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU42WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU42WU32

داکت اسپلیت ال جی

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB423PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB481PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB483PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB601PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UB603PH

داکت اسپلیت ال جی

۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
UU18WUE4

داکت اسپلیت ال جی

 داکت اسپلیت کانالی ال جی – اینورتر۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

لیست قیمت داکت اسپلیت ال جی LG دور ثابت

TBH246HSS

داکت اسپلیت ال جی

۶۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – دور ثابت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TBH306GSS

داکت اسپلیت ال جی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – دور ثابت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TBH366GSS

داکت اسپلیت ال جی

۸۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – دور ثابت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TBH488RSS

داکت اسپلیت ال جی

۹۵,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – دور ثابت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
TBH608RSS

داکت اسپلیت ال جی

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰داکت اسپلیت کانالی ال جی – دور ثابت۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه

داکت اسپیلت ال جی در دو نوع زیر تولید و عرضه می شود:

الف – اسپیلت های کانالی سقفی

Ceiling concealed duct

اسپیلت های کانالی سقفی امروزه بطور گسترده ای مورد توجه قرار دارند. این دستگاه ها در سقف کاذب قرار گرفته و پوشیده می باشند و فضایی را در کف اشغال نکرده و به دلیل امکان توزیع مناسب هوا با استفاده از کانال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم جزء اقتصادی ترین سیستم های تهویه مطبوع جهان می باشد که همواره توسط انبوه سازان مورد استقبال قرار گرفته است.

مزایا

 • امکان تهویه چندین فضا با یک دستگاه
 • عدم اشغال فضای کف ونصب در سقف کاذب که امکان نصب در فضاهایی با محدودیت مکانی را ممکن می سازند.
 • ابعاد کوچک و وزن کم
 • سطح صدای بسیار کم به دلیل استفاده از فن های پلاستیکی
 • قابلیت اتصال به کویل اب گرم جهت تعمین گرمایش
 • متراژ لوله کشی بالا بین یونیت داخلی و خارجی ( ۳۰متر ارتفاع و ۵۰متر در مجموع)
 • امکان استفاده در مناطق حاره ای(tropical) تا دمای کارکرد ۵۴ درجه سانتیگراد
 • کارکرد دستگاه در سه سرعت بالا ، متوسط ، کم
 • قابلیت تعمین هوای تازه (fresh air) توسط کانال هوای تازه
 • مجهز به فیلتر قابل شستشو وفیلتر ضد قارچ
 • تست ۱۰۰% تمامی با فشار ۲۰۰psig جهت تست نشتی و۵۰۰psig جهت تست فشار در کارخانه ی سازنده

 

ب – اسپیلت کانالی سقفی اینورتر

Inverter concealed duct

این دستگاه به علت استفاده از تکنولوژی اینورتر مزیت های نسبت به مدل مشابه یا قدیمی دارد و موارد مصرف این دستگاه اکثرا در مکان هایی است که سرمایش و گرمایش در غالب یک سیستم تهویه مطبوع ایده آل مورد نیاز است . همینطور باتوجه به اینکه در سقف کاذب نصب می شود جاگیر نیست و دارای یک دستگاه یکپارچه است که میتواند در فضاهای مختلف تهویه مطبوع را انجام دهد از نظر تکنولوژی این دستگاه در رده محصولات جدید قرار میگیرد که از نوین ترین فناوری های روز دنیا می باشد که کاربران به راحتی میتوانند از ان استفاده کنند.

 

مزایا

 • گرید انرژی دستگاه A+ می باشد که به دلیل استفاده از تکنولوژی کمپرسور و گاز ۴۱۰-A تا ۶۰% در مصرف برق صرفه جویی میکند
 • قابلیت تعمین هوای تازه (Fresh air) توسط کانال هوای تازه
 • متراژلوله کشی بالا بین یونیت های داخلی و خارجی (۳۰متر در ارتفاع و در مجموع ۷۵متر)
 • امکان استفاده در مکان های تا دمای (۴۸ C˚در تابستان و در مکانهایی تا دمای C-15˚ در زمستان)
 • دارای پمپ درین جهت تخلیه آب کندانس اوپراتور که دارای حد CM70 میباشد
 • کارکرد دستگاه سه سرعت میباشد
 • دارای دو ترموستات کنترلی (یکی داخل دستگاه و دیگری بیرون دستگاه)
 • در ظرفیت های مختلف شامل تک فاز و سه فاز
 • قابلیت برنامه ریزی هفتگی

۴۳ دیگاه

 1. با سلام
  ۱ دستگاه داکت اسپیلت سرمایی گرمایی دارم در اپارتمان به متراژ۹۵ متر دارای ۳ سرعت کم متوسط وزیاد ولی هر سرعتی را که انتخاب میکنیم دور فن فرقی نمی کند و صدای باد ان ازار دهنده است ایا مشکلی دارد یا در جایی دیگر باید تنظیم شود ممنون می شوم اگر جواب دهید

  • فرزین خانه شناس گفت:

   لطفا مدل و برند دستگاهتان را بفرمائید. تمامی داکت اسپلیتهای معتبر موجود در بازار قابلیت تنظیم دور را دارند. اما برای لمس این موضوع می بایست حتما طراحی کانال و اجرای آن به درستی صورت پذیرد.

   • فرهنگ گفت:

    سلام قربان
    من هم همین مشکل رو دارم . داکت اسپلیت LG هستش . فک کنم ۳۶۰۰۰ . برقمون سه فاز هستش .
    سرعت همیشه روی تند هست و متوسط و کند نمیشه .

    بسیار تشکر

 2. مرتضوی گفت:

  در خانه ای که جدیداً خریداری کرده ام دکت اسپیلت ال جی نصب شده است، اما طرز استفاده از آن را نمیدانم. آیا دفترچه راهنمایی در این خصوص این محصول وجود دارد؟

 3. شمس گفت:

  سلام
  من در منزلم داکت اسپیلت ال جی مدل تک فاز ۳۶۰۰۰ نصب کرده ام با گذشت یکسال از نصب آن و مشکلاتی که داشتم امسال که با شروع فصل سرما سیستم را روشن کردم سرمای کمی را تولید میکند و سرمای ان کافی نیست چکار باید انجام دهم و نمایندگی معتبر شما در قم چه کسانی هستند؟

 4. محسن گفت:

  باسلام
  واحد ما متراژی برابر ۳۷۰متر مربع دارد .آیا میشود ۳ دستگاه داکت نصب کرد.و تناژ مورد نظر برای این متراژ چقدر است؟
  ممنون

 5. جمشيدي گفت:

  سلام
  لطفا میشه راهنمایی کنید که دمای سیستم گرمایشی داکت اسپلیت رو چگونه میشه تنظیم کرد.ما در منزلمون برای حالت گرمایشی فقط فن رو روشن میکنیم و یه باد ملایم تقریبا گرم میزنه. حالا اگه بخواهیم گرما بیشتر بشه چطور باید دما رو بالا ببریم

  • گروه مهندسی افق گفت:

   در سیستم داکت اسپیلت در تمامی برندها وقتی از پکیج شوفاژی برای تامین گرمایش کمک می گیرند می بایست یک عدد ترموستات مجزا برای کویل آبگرم در کنار ترموستات دیواری خود دستگاه در نظر گرفت و مهمتر اینکه پکیج شما می بایست قابلیت تنظیم دمای راه اندازی را نیز داشته باشد و بتواند مانع از پایین رفتن دما زیر ۵۰ درجه سانتیگراد شود.

 6. جمشيدي گفت:

  ممنون از راهنمایی تون.
  من دمای ترموستات رو روی هر درجه ایی میزارم هیچ وقت فن خاموش نمیشه. یعنی اگه دما ۲۵ باشه خوب قاعدتا باید وقتی دمای محیط به ۲۵ رسید ترموستات فن رو قطع کنه. ولی این کارو نمیکنه. میشه راهنمایی کنید مشکل چیه ؟

  • گروه مهندسی افق گفت:

   در داکت اسپلیت در حالت فن امکان تنظیم دما از روی ترموستات خود داکت اسپلیت وجود ندارد اما اگر شما از ترموستات مجزا برای تنظیم دما استفاده می کنید اگر دما در محل ترموستان به دمای تنظیمی رسید با رعایت تلورانس دمایی توسط ترموستات می بایست روشن خاموش شدن اتفاق بیافتد.

 7. آقایی گفت:

  با سلام :لطفا مشخصات و اطلاعات کولرمدلTB-H246HSS4وTB-H306HSS4 را ارسال کنید.آیا سردو گرم و اینورتر دار است .با تشکر

 8. حسین گفت:

  با عرض سلام، بنده به تازگی آپارتمانی خریداری نمودم که سیستم گرمایش و سرمایش آن داک اسپلیت ال جی میباشد، خواهشمند است، بفرمایید برای نصب ترموستات جانبی با کجا باید تماس بگیرم که انجام شود، بطوریکه گارانتی آن هم حفظ شود، محبت بفرمایید به ایمیل ارسالی جواب بدهید، باتشکر مومنی زاده

 9. مهدی گفت:

  سلام
  دو واحد ۸۲متری در پیلوت داریم و کانال کولر ابی کشیده شده و میخوام سیستم سرمایش و گرمایش نصب کنم چه مدل و چه قیمت شما پیشنهاد میکنید؟

 10. سلام ایا شرکت نیاز به کانال ساز دارد؟؟

 11. Username* گفت:

  سلام
  بنده یک واحد ۷۰ متری دارم میخوام باز سازی انجام بدم و سیستم داکت اسپیلت اینورتر ال جی نصب کنم برای انجام کانال کشی اصولی چه کاری انجام باید بدم با تشکر

 12. مهدی گفت:

  سلام من ۲۰سالمه چندین ساله تو نصب وتعمیر داکت اسپیلیتم تمام برندهای معروف رو هم کار کردم.ایا شرایط استخدام در شرکت ها رو دارم

 13. محسن گفت:

  با سلام،
  بنده از سال گذشته از داکت اسپلیت ال جی استفاده می کنم و در فصل سرما، مشکلی با اتومات کردن دستگاه نداشتم، یعنی زمانی که دمای کویل رو بر روی ۲۵ می گذاشتم و کلید auto رو میزدم، زمانی که دما محیط به ۲۵ میرسید، دستگاه خاموش میشد و پس از آن اتومات میکرد.. اما الان این اتفاق نمی افته!!! یعنی وقتی کویل رو روی ۲۵ درجه میزارم دستگاه روشنم میشود و به محض اینکه کلید auto را فشار میدم، حالت دستگاه به حالتی میره که انگار رسیده به اون دما و دوبار هم روشن نمیشه..تا زمانی که کلید Auto رو قطع نکردم، روشن نمیشه … ممنون میشم علت رو بفرمایید ..

  • گروه مهندسی افق گفت:

   برای استفاده از حالت کویل آبگرم فقط باید دستگاه را روی حالت فن بگذارید و ترموستات آپشن (کلایماست ترجیحا) عملکرد اتوماتیک کردن را انجام خواهد داد.

 14. جهان گفت:

  با سلام
  لطفا اشتباه من را برای نصب داکت اسپلیت، شما دوستان تکرار نکنید.
  واقعا سیستم مزخرفیه.هزینه اولیه سنگینی داره .واقعا صدای آزاردهنده ای داره حتی دور کم. در حالت گرمایشی هوای اتاق رو خشک میکنه و نفس کشیدن هم سخت میشه گرماش مثل گرمای بخاری ماشین نفسگیره.
  اگه یک ساعت برق بره همه خونه سرد میشه. اگه کویل سوراخ بشه همه خونه به گند کشیده میشه. مصرف برق بالایی نسبت به کولرگازی داره
  خلاصه اصلا برای خونه مقرون به صرفه نیست و پر دردسره
  از کولرگازی و رادیاتور یا گرمایش از کف استفاده کنید که مزایای خیلی زیادی نسبت به داکت اسپلیت داره . من که خیلی پشیمان شدم

  • گروه مهندسی افق گفت:

   دقت فرمائید نصب داکت اسپلیت باید کاملا مهندسی صورت پذیرد و اجرای اصولی کانال کشی بر اساس نقشه های طراحی شده الزامی است در غیر اینصورت طبق فرمایش شما صدای آزار دهنده خواهد داشت. اگر شما از سیستم پکیج استفاده می کنید با توجه به اینکه مدار گرمایشی یکبار فقط پر میشود (به شرطی که نشتی در لوله کشی وجود نداشته باشد) احتمال سوراخ شده کویل بر اثر رسوب بسیار کم و حتی محال خواهد بود و اگر نشتی از کیفیت ساخت کویل یا هر دلیلی باشد در صورت نصب اصولی شما دو تا شیر در کنار کویل خواهین داشت که با بستن اون و باز کردن شیر تخلیه کویل میتونید کویل رو تخلیه و تعویض کنید.

 15. خشایار گفت:

  سلام.دمای پکیج روی ۸۰ درجه تنظیم شده و پایین تر از ۶۰ هم نمیاد.اما باد خروجی از دریچه گرما نداره به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه.در ضمن کویل هم هواگیری شده و هوا نداره.

 16. khashayar گفت:

  سلام.دمای پکیج روی ۸۰ درجه تنظیم شده و پایین تر از ۶۰ هم نمیاد.اما باد خروجی از دریچه گرما نداره به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه.در ضمن کویل هم هواگیری شده و هوا نداره.

  • گروه مهندسی افق گفت:

   رسوب بستن کویل یا گرفتگی لوله کشی و یا کوچ بودن شیلنگ اتصال به کویل که هر سه مانع از گردش مقدار آب به اندازه کافی (دبی کم) می شود.

 17. مسرور گفت:

  سلام
  منزلی داریم با سیستم داکت اسپلیت ال جی ، وقتی در حالت گرما فن ( استفاده از کوئل آبگرم ) یا خورشیدگرمایی ، روی دور کند می گذاریم صدای خر خر آزار دهنده داره ، وقتی روی مدیوم یا های می گذاریم صدا برطرف میشه .تابستان چنین صدایی روی سرما نداشتیم . همسایه ها هم مشکل مشابه دارند . علت رو توضیح می دهید ؟ سوال دوم فیلتر پلاسمای اینها کجا قرار داره ؟ مدل دستگاه tb-h246hss4 تک فاز سپاس

  • گروه مهندسی افق گفت:

   دستگاه شما فیلتر پلاسما ندارد اما روی ریموت علامت آن وجود دارد. صدای خورخور ناشی از مقدار گاز مبرد میتواند باشد اما در حالت فن (کویل گرمایی) نباید همچین صدایی شنیده شود.

 18. هادي گفت:

  داکت اسپلیت ال جی توی آپارتمانم نصبه روی گرما نمیره یعنی توی قسمت تغییر حالت حالت سرما رطوبت فن و مثلث رو داره ولی شکل خورشید که نماد گرمایش هست نمیاد، راهنمایی بفرمایید خیلی ممنونم

 19. Username* گفت:

  سلام با احترام میخواستم ببینم چطور میتونم تنظیمات داخلی داکت اسپیلت honey wall را از حالت زمستانی به تابستانی تغییر دهم، ممنون میشمراهنمایی بفرمایید

 20. باسلام
  درحال حاضر از سیستم ایر واشر یا همان زنت استفاده میکنیم
  امکان نصب داکت اسپیلیت با کانال کولر در ساختمان وجود دارد
  ایا سرما و گرما با توجه له اندازه قظر کانال افت نمیکند
  ایا در کانال با توجه به نقطه شبنم موجب کندانس در کانال و ریزش قظرات اب نمیشود
  اپارتمان ۱۴۰ متر مربع
  باسپاس

  • گروه مهندسی افق گفت:

   اندازه کانال ایرواشر به داکت اسپیلت نمیخوره
   کانال باید عایق داشته باشه تا عرق نکنه

 21. محسن گفت:

  سلام روزتون بخیر .. دوستان علت اینکه وقتی داکت اسپلیت روشنه و کلید auto رو میزنیم سیستمی خاموش میشه، علتش چیه ؟؟ دوباره وقتی از رو auto بر میداریم روشن میشه !!!!

 22. اسلامي گفت:

  باسلام
  نصب ترموستات مجزا در کنار پنل اصلى جهت کنترل دماى گرمایشى در داکت اسپلیت ال جى، در واقع پنل اصلى را بى فاید میکند؟؟ آیا راه دیگرى وجود دارد؟

  • کارشناس فنی کالای اصل گفت:

   بله ما ترموستات جایگزین پیشنهاد میدهیم که شما میتوانید در حالت زمستان و تابستان و فن دمای دلخواه را تنظیم نمایید

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *