021-88288161-2

قیمت پنل خورشیدی Solar Panel

قیمت انواع پنل های خورشیدی جهت تولید برق به شرح زیر است:

ردیف توان ماکزیمم قیمت ۱ وات (ریال ) قیمت (ریال )
۱ ۱۰ وات yingli ۴۵,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۲ ۲۵ وات yingli ۴۲,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۳ ۵۰ وات yingli ۴۱,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۴ ۸۰ وات yingli ۴۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۵ ۱۰۰ وات yingli ۳۹,۵۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
۶ ۱۲۰ وات yingli ۳۶,۵۰۰ ۴,۳۸۰,۰۰۰
۷ ۱۵۰ وات yingli ۳۶,۵۰۰ ۵,۴۷۵,۰۰۰
۸  ۲۰۰وات yingli ۳۶,۵۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۲۶۰ وات (پاندا) yingli ۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۰ ۳۰۰ وات yingli ۳۶,۵۰۰ ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۱ ۲۰۰ وات ET ۳۵,۵۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۲ ۲۰۰ وات ET ۳۵,۲۵۰ ۹,۳۴۱,۲۵۰
۱۳ ۴۰ وات CECEP ۳۸,۵۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۴ ۶۰ وات CECEP ۳۸,۵۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۵ ۸۰ وات CECEP ۳۸,۵۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۶ ۱۰۰ وات CECEP ۳۸,۵۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۷ ۱۶۰ وات CECEP ۳۵,۲۰۰ ۵,۶۳۲,۰۰۰
۱۸ ۲۱۵ وات LG ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۹ ۲۲۰ وات LG ۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ ۲۳۰ وات LG ۵۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد.