021-88288161-2

قیمت پنل خورشیدی Solar Panel

قیمت انواع پنل های خورشیدی جهت تولید برق به شرح زیر است:

ردیفتوان ماکزیممقیمت ۱ وات (ریال )قیمت (ریال )
۱۱۰ وات yingli۴۵,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
۲۲۵ وات yingli۴۲,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۵۰ وات yingli۴۱,۰۰۰۲,۰۵۰,۰۰۰
۴۸۰ وات yingli۴۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۰۰ وات yingli۳۹,۵۰۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۶۱۲۰ وات yingli۳۶,۵۰۰۴,۳۸۰,۰۰۰
۷۱۵۰ وات yingli۳۶,۵۰۰۵,۴۷۵,۰۰۰
۸ ۲۰۰وات yingli۳۶,۵۰۰۷,۳۰۰,۰۰۰
۹۲۶۰ وات (پاندا) yingli۴۰,۰۰۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۳۰۰ وات yingli۳۶,۵۰۰۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۱۲۰۰ وات ET۳۵,۵۰۰۷,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۲۰۰ وات ET۳۵,۲۵۰۹,۳۴۱,۲۵۰
۱۳۴۰ وات CECEP۳۸,۵۰۰۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۴۶۰ وات CECEP۳۸,۵۰۰۲,۳۱۰,۰۰۰
۱۵۸۰ وات CECEP۳۸,۵۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰
۱۶۱۰۰ وات CECEP۳۸,۵۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰
۱۷۱۶۰ وات CECEP۳۵,۲۰۰۵,۶۳۲,۰۰۰
۱۸۲۱۵ وات LG۵۰,۰۰۰۱۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۹۲۲۰ وات LG۵۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۲۳۰ وات LG۵۰,۰۰۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰

 

به روز رسانی شد.