021-88288161-2

قیمت باتری خورشیدی

قیمت و مشخصات انواع باتری خورشیدی به شرح زیر می باشد:

                              قیمت باطری
WEIGHT (KG) قیمت (ریال) Size  Model    
۱٫۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۸۹*۷۰*۱۰۱ VT12-4.0  
۲٫۲ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۵۱*۶۵*۹۴ VT12-7.0  
۳٫۰ ۵۶۰,۰۰۰ ۱۵۱*۶۵*۹۴ VT12-9.0  
۳٫۷ ۷۹۰,۰۰۰ ۱۵۱*۶۵*۹۴ VT12-12  
۵٫۷ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۸۱*۷۶*۱۶۶ VT12-18  
۹٫۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۶۵*۱۲۶*۱۷۵ VT12-28  
۱۳٫۵ ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۹۶*۱۶۶*۱۷۵ VT12-40  
۱۸٫۹ ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۲۲۷*۱۳۸*۲۰۶ VT12-55  
۲۱٫۰ ۴,۲۱۰,۰۰۰ ۳۵۰*۱۶۶*۱۷۵ VT12-65  
۲۳٫۵ ۵,۰۷۰,۰۰۰ ۲۶۰*۱۶۷*۲۰۹ VT12-80  
۳۰٫۰ ۶,۰۴۰,۰۰۰ ۳۲۹*۱۷۲*۲۱۵ VT12-100  
۳۶٫۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۷*۱۷۴*۲۰۹ VT12-120  
۴۲٫۵ ۸,۹۷۰,۰۰۰ ۴۸۴*۱۷۱*۲۴۱ VT12-150  
۵۹٫۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۳۲*۲۰۷*۲۱۵ VT12-180 
۶۲٫۰ ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ۵۲۲*۲۴۰*۲۱۶ VT12-200 
۷۰٫۰ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲۰*۲۶۸*۲۲۰ VT12-250 

 

به روز رسانی شد.