021-66682229

قیمت باتری خورشیدی

قیمت و مشخصات انواع باتری خورشیدی به شرح زیر می باشد:

                              قیمت باطری
WEIGHT (KG)قیمت (ریال)Size  Model    
۱٫۳۳۰۰,۰۰۰۸۹*۷۰*۱۰۱VT12-4.0  
۲٫۲۴۱۰,۰۰۰۱۵۱*۶۵*۹۴VT12-7.0  
۳٫۰۵۶۰,۰۰۰۱۵۱*۶۵*۹۴VT12-9.0  
۳٫۷۷۹۰,۰۰۰۱۵۱*۶۵*۹۴VT12-12  
۵٫۷۱,۱۶۰,۰۰۰۱۸۱*۷۶*۱۶۶VT12-18  
۹٫۰۱,۸۵۰,۰۰۰۱۶۵*۱۲۶*۱۷۵VT12-28  
۱۳٫۵۲,۸۳۰,۰۰۰۱۹۶*۱۶۶*۱۷۵VT12-40  
۱۸٫۹۳,۹۲۰,۰۰۰۲۲۷*۱۳۸*۲۰۶VT12-55  
۲۱٫۰۴,۲۱۰,۰۰۰۳۵۰*۱۶۶*۱۷۵VT12-65  
۲۳٫۵۵,۰۷۰,۰۰۰۲۶۰*۱۶۷*۲۰۹VT12-80  
۳۰٫۰۶,۰۴۰,۰۰۰۳۲۹*۱۷۲*۲۱۵VT12-100  
۳۶٫۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۰۷*۱۷۴*۲۰۹VT12-120  
۴۲٫۵۸,۹۷۰,۰۰۰۴۸۴*۱۷۱*۲۴۱VT12-150  
۵۹٫۰۱۱,۱۰۰,۰۰۰۵۳۲*۲۰۷*۲۱۵VT12-180 
۶۲٫۰۱۲,۱۴۰,۰۰۰۵۲۲*۲۴۰*۲۱۶VT12-200 
۷۰٫۰۱۵,۳۰۰,۰۰۰۵۲۰*۲۶۸*۲۲۰VT12-250 

 

به روز رسانی شد.