021-88288161-2

لیست قیمت انواع سنسور حساس به زلزله FRS

لیست قیمت انواع سنسور حساس به زلزله FRS

مدلقیمت به ریالشرحتخفیف جشنوارهتخفیف روزانه

لیست قیمت انواع سنسور حساس به زلزله

شیر حساس به زلزله۳,۴۱۰,۰۰۰۱ اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۳,۵۲۰,۰۰۰¼ ۱اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۳,۶۳۰,۰۰۰½ ۱اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۳,۸۵۰,۰۰۰۲ اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۰۰,۰۰۰,۰۰۰½ ۲ اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳ اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه
شیر حساس به زلزله۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴ اینچ – شیر حساس به زلزله۰,۰۰۰,۰۰۰مشاهده تخفیف روزانه